Městská část Praha 22
Praha 22

Zastupování nezletilého dítěte při právních jednáních

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Úsek sociálně-právní ochrany dětí

Zastupování nezletilého dítěte při právních jednáních


Za nezletilé dítě, které nemá způsobilost k právnímu jednání, jedná zpravidla jeho zákonný zástupce. Zákonným zástupcem dítěte je rodič /oba rodiče/, nebo poručník. Právo i povinnost rodičů zastupovat dítě, které nemá způsobilost k právnímu jednání, vychází z jejich rodičovské odpovědnosti.

Rodiče zastupují dítě společně, ale svá práva a povinnosti plynoucí z rodičovské odpovědnosti vykonává každý z nich samostatně. V běžných záležitostech může za dítě jednat i pouze jeden z nich. Pokud jeden z rodičů jedná v záležitosti dítěte vůči třetí osobě, není-li známo, že druhý z rodičů s tímto nesouhlasí, má se za to, že jedná s jeho souhlasem. Ve významných záležitostech zastoupení dítěte mají rodiče povinnost se dohodnout. V případě jejich neshody může dohodu nahradit soudní rozhodnutí. Významnými záležitostmi dítěte jsou nikoliv běžné léčebné zákroky, určení místa bydliště, volba školy či zaměstnání, otázka náboženského vyznání dítěte a určení jeho jména a příjmení…  

Existují ale případy, kdy rodiče nemohou své dítě zastupovat. Tyto případy přesně vymezují právní předpisy.

Rodiče nemohou své dítě zastoupit např.:

  • ve věci týkající se vzniku a zániku manželství dítěte,
  • ve věci výkonu rodičovské odpovědnosti dítěte, které je samo rodičem,
  • v tzv. věcech osobní povahy a věcech spojených s osobností dítěte /souhlas s osvojením dítěte, určení jména a příjmení dítěte a otcovství k dítěti na základě druhé domněnky otcovství/,
  • v podání žádosti o provedení interrupce u dívky starší 16-ti let,
  • v některých záležitostech pracovních,
  • v některých soudních řízeních, kde má nezletilý plnou procesní způsobilost /např. řízení o přiznání svéprávnosti nezletilému dítěti/,
  • tehdy, jestliže jsou zájmy dítěte v kolizi se zájmy rodičů a/nebo se zájmy dětí týchž rodičů nebo i jestliže by tomu tak i jen mohlo být, 
  • při právním jednání ve vztahu ke jmění dítěte.


Z toho vyplývá, že mj. rodiče nemohou zastupovat své dítě v soudních řízeních, jehož jsou účastníky i rodiče i dítě, neboť zde existuje možnost střetu zájmů rodičů a dítěte. Proto ve všech případech, kdy soud vede řízení týkající se péče o dítě /ale nejen v nich, ale i např. v dědickém řízení, kde dědí rodič i dítě/, je dítě zastoupeno tzv. kolizním opatrovníkem.   

O tom, kdo konkrétně v takovém řízení zastupuje dítě, rozhoduje soud usnesením. Soud jmenuje kolizním opatrovníkem dítěte zpravidla místně příslušný orgán sociálně-právní ochrany dítěte. V našem případě tedy z usnesení, které je doručováno rodičům i orgánu sociálně-právní ochrany dětí, rodič zjistí, že pro účely řízení má dítě zastupovat Městská část Praha 22 – Úřad městské části Praha 22. V praxi to bude některý/á z pracovníků/pracovnic Úřadu městské části Praha 22, který/á vykonává agendu sociálně-právní ochrany dětí. Proti usnesení o jmenování kolizního opatrovníka dítěti je možno se odvolat. O odvolání rozhoduje Městský soud.  

K právnímu jednání ve věcech správy jmění dítěte rodiče potřebují souhlas soudu - s výjimkou případů, kdy se jedná o běžné záležitosti, nebo o záležitosti sice ne-běžné, ale týkající se zanedbatelné majetkové hodnoty. Znamená to, že rodiče jsou v právním jednání ve věcech správy jmění dítěte limitováni, neboť jejich úkony podléhají schválení soudem. Rodiče musí podat k soudu návrh, na základě kterého je vedeno řízení o schválení právního jednání a, případně, vydáno rozhodnutí, kterým soud vyslovuje souhlas s tímto jednáním, schvaluje jej. Nikoliv běžnými záležitostmi v jednání rodičů ve vztahu ke jmění dítěte, k nimž je třeba souhlasu soudu, jsou zejména postupy ohledně koupě, pronájmu a dalšího nakládání s nemovitostmi, zatěžování majetku dítěte /např. hypotékou/, záležitosti darování a dědictví, dále uzavírání, výpovědi a různé změny smluv zavazujících k dlouhodobému plnění, nakládání s akciemi dle jejich hodnoty, dispozice s motorovým vozidlem dle jeho hodnoty aj.

V poslední době je předmětem řízení o schválení právního jednání za dítě nejčastěji nakládání se stavebním spořením – výpovědi a změny smluv o stavebním spoření a nakládání s prostředky ze stavebního spoření.

V řízení o schválení právního jednání ve věcech správy jmění dítěte je dítě rovněž zastoupeno opatrovníkem, zpravidla orgánem sociálně-právní ochrany dětí. Pro jmenování orgánu sociálně-právní ochrany dětí kolizním opatrovníkem platí i zde výše uvedené.

Soud v řízení rozhoduje v zájmu dítěte, tj. posuzuje, zda právní jednání je v zájmu dítěte – a pouze tehdy ho schválí.

Zvláštní úprava zastoupení nezletilého dítěte platí pro řízení o uložení opatření dětem, které se dopustily jinak trestného činu. V tomto řízení také nemohou rodiče jako účastníci řízení /spolu s dítětem/ dítě zastupovat. Dítě zastupuje soudem ustanovený opatrovník, kterým může být pouze advokát. Orgán sociálně-právní ochrany dětí je v těchto případech účastníkem řízení, ale nikoliv opatrovníkem dítěte.