Městská část Praha 22
Praha 22

GDPR

GDPR

Úřad městské části PRAHA 22 (dále jen „ÚMČ“) zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; GDPR).

ÚMČ je správcem, v některých případech pouze zpracovatelem osobních údajů.

Kontaktní adresa správce:

Městská část Praha 22
Nové náměstí 1250
104 00 Praha 114

tel. podatelna: 271 071 812
fax. podatelna: 271 071 819

E-mail: podatelna@praha22.cz
WWW: www.praha22.cz

Datová schránka: 42ebvne

ÚMČ, na základě povinnosti uložené mu obecným nařízením, jmenovalo pověřence pro ochranu osobních údajů, který je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.

Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) :

Pro potřeby oznámení uvádíme kontaktní údaje:

jméno pověřence: Mgr. Lucie Mixová Hejná
e-mailová adresa: lucie.mixova@praha22.cz


ÚMČ jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje zejména za účely:

a)   výkonu veřejné správy
b)   zajištění interních procesů

Nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména pro splnění úkolů ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterou je ÚMČ pověřen, pro splnění právních povinností, které se na ÚMČ vztahují, nebo pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.

Ve výjimečných případech jsou osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě uděleného souhlasu subjektů údajů, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle subjektu údajů a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím, není ÚMČ uložena právním předpisem anebo k tomu subjekt údajů neudělil souhlas.

Při zpracování osobních údajů na ÚMČ nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů subjektů údajů.

Svá práva a požadavky uplatňujte u pověřence pro ochranu osobních údajů.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vyřízeny v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vyřízením Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.


Pokud jsou na ÚMČ zpracovávány Vaše osobní údaje, máte právo:

  • požadovat od ÚMČ informaci o zpracování osobních údajů;
  • požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům zpracovávaných na ÚMČ;
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané ÚMČ jsou nepřesné);
  • požadovat vymazání Vašich osobních údajů zpracovávaných ÚMČ, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl/a ÚMČ;
  • podat stížnost dozorovému orgánu.


Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vaším předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Pokud ÚMČ zpracovává osobní údaje, které nebyly získány od subjektu údajů, poskytne subjektu údajů v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů informace o zpracování jejich osobních údajích:

  • v přiměřené lhůtě po získání osobních údajů, ale nejpozději do jednoho měsíce, s ohledem na konkrétní okolnosti, za nichž jsou osobní údaje zpracovávány,
  • nejpozději v okamžiku, kdy poprvé dojde ke komunikaci se subjektem údajů, mají-li být osobní údaje použity pro účely této komunikaci,
  • nebo nejpozději při prvním zpřístupnění osobních údajů, pokud je máme v úmyslu zpřístupnit jinému příjemci.