Městská část Praha 22
Praha 22

Povinné informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Městská část Praha 22

Městská část Praha 22 vznikla zákonem ČNR č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze, v  současné době ve znění zákona č. 131/2000 Sb., Zákon o hlavním městě Praze a usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy, kterým se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů. Je to subjekt vzniklý ze zákona, zabývající se všeobecnou veřejnou správou.

Nové náměstí 1250
104 00 Praha 114
tel. podatelna: 271 071 812
fax. podatelna: 271 071 819
E-mail: podatelna@praha22.cz
WWW: www.praha22.cz
ID Datové schránky: 42ebvne
 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Nové náměstí 1250
  104 00 Praha 114
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Nové náměstí 1250
  104 00 Praha 114
 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí8:00 – 12:0013:00 – 17:30
  úterý8:00 – 12:00
  středa8:00 – 12:0013:00 – 17:30
  čtvrtek8:00 – 12:00
 • 4.4 Telefonní čísla

  tel. podatelna: 271 071 812
 • 4.5 Adresa internetové stránky

 • 4.6 Adresa podatelny

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

 • 4.8 Datová schránka

  ID Datové schránky: 42ebvne
Příjmový účet: 19-2000754389/0800 (Česká spořitelna, a.s.)
Fond darů: 31229-2000754389/0800 (Česká spořitelna, a.s.)
00240915
DIČ: CZ00240915

 

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

 • ústně – v kanceláři úřadu
 • písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu:

  Úřad městské části PRAHA 22
  Nové náměstí 1250
  10400 Praha 114
   
 • e-mailem: podatelna@praha22.cz
 • elektronickým podáním: podatelna@praha22.cz
 • telefonicky na tel. čísle: 271 071 812

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 - 12:00
13:00 - 17:30
Úterý
8:00 - 12:00
 
Středa
8:00 - 12:00
13:00 - 17:30
Čtvrtek
8:00 - 12:00
 
 
Pozn.:

Ve vestibulu radnice najdete lístkový systém.
Vyvolávací lístkový systém je vypínán 15 minut před koncem úředních hodin.
 

Otevřené informační centrum (OIC)

Aktuální provozní doba
Pondělí - Středa
07:30 - 17:30
Úterý - Čtvrtek 07:30 - 16:00
Pátek
07:30 - 14:00


Během provozní doby Otevřeného informačního centra jsou občanům k dispozici služby:

 • Podatelna
 • Informační kancelář
 • Ověřování listin a podpisů
 • Czechpoint - podrobnosti o službě zde
 • Počítač pro veřejnost
 • Občanská poradna (bezplatné poradenství) - poradna pro rovné příležitosti, pro finanční gramotnost a pro bytovou problematiku – objednání na tel. podatelny 271 071 812

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

Lhůty

 • Odkaz na zveřejněnou informaci - § 6 odst. l) - 7 dnů
 • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace - § 14 odst. 5, písm. b) - 7 dnů
 • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu - § 14 odst.5, písm. c) - 7 dnů
 • Poskytnutí informace žadateli - § 14 odst. 5, písm. d) - 15 dnů
 • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů - § 14 odst. 7) - 10 dnů
 • Rozhodnutí o odvolání - § 16 odst. 3) - 15 dnů
 • Upřesnění žádosti o informaci žadatele - § 14 odst. 5, písm. a) - 30 dnů
 • Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací - § 16a odst. 3 – 30 dnů
 • Odvolání proti rozhodnutí - § 16 odst. 1) - 15 dnů

Termíny

 • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) - od 1.1.2001
 • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Kdo může o informaci požádat

 • o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

Kdo informaci poskytne

 • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno

 • Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.
 • Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 17 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. dle ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.

Další omezení práva na informace

 • Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:
  1. se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,
  2. jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo
  3. jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.
 • Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:
  1. jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
  2. ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo
  3. by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.
 • Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.
 • Povinné subjekty dále neposkytnou informace o 
  1. probíhajícím trestním řízení,
  2. rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,
  3. plnění úkolů zpravodajských služeb
  4. přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,
  5. činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen "právo autorské") , je-li v držení
  1. provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů,
  2. škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,
  3. knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,
  4. Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo
  5. kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.

Jak se o informaci žádá

Žádost o poskytnutí informace se podává

 1. ústně, tj osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo
 2. písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Co musí písemná žádost obsahovat

 • označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj., že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena,
 • musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
 • je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
 • musí z ní být patrno o jakou informaci se žádá.
 • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a:
  1. brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
  2. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
  3. v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

Jaký bude postup povinného subjektu

 • Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
 • Povinný subjekt žádost odloží, pokud:
  1. se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
  2. bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení.
 • Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo pokud povinný subjekt žádost neodloží, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví

 • pokud povinný subjekt, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
 • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá

 • odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Kdo o odvolání rozhodne

 • o odvolání rozhoduje orgán (příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným povinného subjektu, který rozhodnutí vydal
 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.
 • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

   Přehled předpisů, podle nichž městská část ve věci poskytování informací rozhoduje

  • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
   (Upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
  • zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
   (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
  • zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů
   (Upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
  • zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
  • Platné obecně závazné vyhlášky hl. města Prahy
  • Usnesení ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha 22 naleznete zde.
 • 11.2 Vydané právní předpisy

  vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

   Povinný subjekt ÚMČ Praha 22 (dále jen „povinný subjekt“) je oprávněn žádat úhradu nákladů spojených s poskytnutím informace (podle § 17 zákona).

   

  I.     Materiálové náklady

      (vždy je uvedena cena za 1 kus)

   

  1. Pořizování kopií

   

   

  Cena včetně DPH

  Jednostranná kopie černobílá A4

  5,00

  Jednostranná kopie černobílá A3

  7,00

  Oboustranná kopie černobílá A4

  9,00

  Oboustranná kopie černobílá A3

  16,00

  Jednostranná kopie barevná A4

  20,00

  Jednostranná kopie barevná A3

  40,00

  Oboustranná kopie barevná A4

  39,00

  Oboustranná kopie barevná A3

  79,00

             

  1. Výtisk z tiskárny počítače, plotru

   

   

  Cena včetně DPH

  Jednostranný tisk černobílý A4

  5,00

  Jednostranný tisk barevný A4

  16,00

  Oboustranný tisk černobílý A4

  9,00

  Oboustranný tisk barevný A4

  24,00

  Jednostranný tisk černobílý A0 (čárové výkresy a plány)

  98
  Jednostranný tisk černobílý A0 (plná plocha) 196
  Jednostranný tisk barevný A0 (čárové výkresy a plány) 280
  Jednostranný tisk barevný A0 (plná plocha) 560

               

  1. Skenování

         

   

  Cena včetně DPH

  Jednostranný formát A4

  5,00

  Jednostranný formát A3

  7,00

    

  1. Technické nosiče dat

   

   

  Cena včetně DPH

  Flash disk

  200

      

   

  II.   Náklady na vyhledání a zpracování informací

   

   

  Cena včetně DPH

  Prvních 30 min

  zdarma

  za každých dalších 15 min.

  70,00

   

   

  III.  Poštovné za odeslání informace

                                 

         Dle aktuálního ceníku České pošty, s. p.

   

  Určující podmínky

  1. Všechny druhy písemností a úkonů jsou pořizovány za ceny uvedené v Sazebníku úhrad.
  2. V případě, že bude za poskytnutí informace požadována úhrada, bude tato skutečnost písemně oznámena i s výší úhrady žadateli, a to před poskytnutím informace, tedy ve lhůtě 15 dnů. Nebude-li vůči žadateli oznamovací povinnost splněna, zaniká nárok na úhradu nákladů.
  3. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady vyčíslena.
  4. Poskytnutí informace za úhradu je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady, úhradu nezaplatí, žádost bude odložena.
  5. Výsledná cena za poskytnutí informace je součtem dílčích cen uvedených v Sazebníku úhrad.
  6. Nepřesáhnou-li materiálové náklady a poštovné 40 Kč nebo vyhledávání a zpracování informace 30 minut, bude informace zaslána zdarma, a to zpravidla elektronicky prostřednictvím datové schránky nebo obálkou bez doručenky.
  7. Ceny uvedené v sazebníku se nevztahují na vydávání stejnopisů, opisů, fotokopií a výpisů z úředních spisů, za což jsou vybírány správní poplatky podle položky 3 sazebníku správních poplatků, který tvoří přílohu zákona č. 634/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

   

  Sazební úhrad nabývá účinnosti dnem 10. 10. 2022.

   

  ______________________

         Ing. Roman Petr, MPA
  tajemník ÚMČ Praha 22

 • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
 • 13.1 Vzory licenčních smluv

  Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • 13.2 Výhradní licence

   V současné době nejsou pro poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

   

Výroční zpráva za rok 2023 o poskytování informací v režimu z. č. 106/1999 Sb.

Vyrocni_zprava_2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 189,99 kB
Staženo: 40×
Vloženo: 10. 1. 2024

Výroční zpráva za rok 2022 o poskytování informací v režimu z. č. 106/1999 Sb.

Vyrocni_zprava_2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 112,06 kB
Staženo: 119×
Vloženo: 23. 2. 2023

Výroční zpráva za rok 2021 o poskytování informací v režimu z. č. 106/1999 Sb.

Vyrocni_zprava_2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 93,46 kB
Staženo: 264×
Vloženo: 26. 7. 2022

Výroční zpráva za rok 2020 o poskytování informací v režimu z. č. 106/1999 Sb.

Vyrocni_zprava_2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 93,58 kB
Staženo: 348×
Vloženo: 26. 7. 2022

Výroční zpráva za rok 2019 o poskytování informací v režimu z. č. 106/1999 Sb.

Vyrocni_zprava_2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 125,15 kB
Staženo: 422×
Vloženo: 28. 1. 2020

Výroční zpráva za rok 2018 o poskytování informací v režimu z. č. 106/1999 Sb.

vyrocni_zprava_2018_info_106-1999.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 31,81 kB
Staženo: 516×
Vloženo: 18. 3. 2019

Výroční zpráva za rok 2017 o poskytování informací v režimu z. č. 106/1999 Sb.

vyrocni_zprava_2017_info_106-1999.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 32 kB
Staženo: 669×
Vloženo: 25. 1. 2018

Výroční zpráva za rok 2016 o poskytování informací v režimu z. č. 106/1999 Sb.

vyrocni_zprava_2016_info_106-1999.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 31,87 kB
Staženo: 777×
Vloženo: 16. 1. 2017

Výroční zpráva za rok 2015 o poskytování informací v režimu z. č. 106/1999 Sb.

vyrocni_zprava_2015_info_106-1999.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 31,87 kB
Staženo: 901×
Vloženo: 25. 1. 2016

Výroční zpráva za rok 2014 o poskytování informací v režimu z. č. 106/1999 Sb.

vyrocni_zprava_2014_info_106-1999.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 32,11 kB
Staženo: 1,010×
Vloženo: 26. 1. 2015

Výroční zpráva za rok 2013 o poskytování informací v režimu z. č. 106/1999 Sb.

vyrocni_zprava_v_rezimu_zakona_106-1999_rok_2013.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 34,88 kB
Staženo: 1,217×
Vloženo: 14. 4. 2014

Výroční zpráva za rok 2012 o poskytování informací v režimu z. č. 106/1999 Sb.

vyrocni_zprava_v_rezimu_zakona_106-1999_rok_2012.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 32,04 kB
Staženo: 1,049×
Vloženo: 14. 4. 2014

Výroční zpráva za rok 2011 o poskytování informací v režimu z. č. 106/1999 Sb.

vyrocni_zprava_v_rezimu_zakona_106-1999_rok_2011.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 25,99 kB
Staženo: 1,087×
Vloženo: 14. 4. 2014

Výroční zpráva za rok 2010 o poskytování informací v režimu z. č. 106/1999 Sb.

vyrocni_zprava_v_rezimu_zakona_106-1999_rok_2010.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 27,38 kB
Staženo: 1,108×
Vloženo: 14. 4. 2014

Výroční zpráva za rok 2009 o poskytování informací v režimu z. č. 106/1999 Sb.

vyrocni_zprava_v_rezimu_zakona_106-1999_rok_2009.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 25,6 kB
Staženo: 1,055×
Vloženo: 14. 4. 2014

Výroční zpráva za rok 2008 o poskytování informací v režimu z. č. 106/1999 Sb.

vyrocni_zprava_v_rezimu_zakona_106-1999_rok_2008.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 25,88 kB
Staženo: 1,036×
Vloženo: 14. 4. 2014

Výroční zpráva za rok 2007 o poskytování informací v režimu z. č. 106/1999 Sb.

vyrocni_zprava_v_rezimu_zakona_106-1999_rok_2007.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 25,15 kB
Staženo: 1,020×
Vloženo: 14. 4. 2014

Výroční zpráva za rok 2005 o poskytování informací v režimu z. č. 106/1999 Sb.

vyrocni_zprava_v_rezimu_zakona_106-1999_rok_2005.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 25,08 kB
Staženo: 1,071×
Vloženo: 14. 4. 2014

Naleznete zde.

Návody pro řešení životních situací zde.

 Co když orgán žádosti nevyhoví

Odvolání

 • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
 • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
 • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
 • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Stížnost

 • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
  1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
  2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
  4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
 • Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
 • Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
  1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
  2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
 • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
 • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.