Městská část Praha 22
Praha 22

Informace k aktualizovanému stanovení záplavového území

Podle § 66 odst. 1) vodního zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon) je záplavové území vodního toku ...


Podle § 66 odst. 1) vodního zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon) je záplavové území vodního toku a její aktivní zóna administrativně určené území, které může být zaplaveno vodou při výskytu přirozené povodně.


Rozsah záplavového území se stanovuje dle ust. § 66 a § 115a vodního zákona a ust. § 173 zákona č. 500/2004 Sb. (správního řádu) formou opatření obecné povahy, jež se může vztahovat či přímo dotýkat zájmů a vlastnických práv všech osob, které disponují vlastnickými právy k nemovitostem a pozemkům nacházejícím se v dotčeném území.   


Odbor životního prostředí Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen OZP MHMP), jako věcně příslušný vodoprávní úřad, na návrh správce vodního toku Říčanský potok – Povodí Vltavy s. p. nově stanovil:
a)       rozsah záplavového území vodního toku Říčanský potok (ČHP: 1-12-01-029) na území hl. m. Prahy podle ust. § 66 odst. 1) vodního zákona, a to v úseku ř. km. 0,000 – 13,300,
b)       a zároveň podle ust. § 66 odst. 2) vodního zákona a ust. § 4 odst. 3) vyhlášky č. 236/2002 vymezil aktivní zónu záplavového území v totožném úseku vodního toku o šířce odpovídající záplavovému území při periodicitě povodně 20 let (Q20).


Mimo koryta Říčanského potoku je tímto opatřením stanoveno záplavové území a vymezena aktivní zóna též pro laterární kanál „Náhon na Nadýmač“ a malá vodní nádrž „Nadýmač“ mezi ř. km cca 8,70 – 9,75.  Záplavové území a příslušná aktivní zóna nezahrnuje přítoky Říčanského potoka na území hl. m. Prahy. 


Toto opatření obecné povahy nahradilo dosavadní přechodné ustanovení záplavového území podle čl. II bodu 3 zákona č. 150/2010 Sb. stanovené OZP MHMP ze dne 5. 2. 2008 pro vodní tok vyššího řádu – Rokytku, jejímž je Říčanský potok levostranným přítokem.


Omezení a povinnosti ve stanoveném záplavovém území 

Podle § 67 odst. 1) a odst. 2) vodního zákona, se v aktivní zóně záplavového území nesmí umisťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo, která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury…
V aktivní zóně je dále zakázáno těžit nerostyzeminu způsobem zhoršujícím odtok povrchových vod, provádět terénní úpravy zhoršující odtok povrchových vod, skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty, zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky, zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení.

Uvedené znění § 67 odst. 1) a odst. 2) vodního zákona ovšem nevylučuje provádět běžné údržby stávajících staveb, pokud se nezhorší odtokové poměry. Za stavební údržbu se podle § 3 odst. 4) stavebního zákona č. 183/2006 Sb. považují práce, jimiž se zabezpečuje dobrý stavební stav stavby tak, aby nedocházelo ke znehodnocování stavby a co nejvíce se prodloužila její uživatelnost. Znění § 67 vodního zákona rovněž přímo nevylučuje realizaci změn staveb v aktivní zóně v rozsahu uvedeném v § 2 odst. 5a) a odst. 5c) stavebního zákona č. 183/2006 Sb., tj. zvýšení stavby nástavbou, nebo provádění stavebních úprav, při kterých se zachovává půdorysné i výškové ohraničení stavby; za stavební úpravu se též považuje zateplení pláště budov. Vyloučeno je provádění přístaveb a jiných úprav, které stavbu půdorysně rozšiřují, a tím mění odtokové poměry (viz § 2 odst. 5b) stavebního zákona č. 183/2006 Sb.)


Vlastníci nemovitostí a pozemků nacházejících se v záplavovém území nebo vlastníci staveb, jež mohou zhoršit průběh povodně, zároveň podle § 71 odst. 4) vodního zákona zpracovávají pro svou potřebu nebo pro součinnost s povodňovým orgánem obce individuální povodňový plán.


S opatřením obecné povahy o stanovení záplavového území Říčanského potoka a jeho odůvodněním se může každý seznámit v kanceláři č. dv. 424, IV. patro budovy MHMP, Jungmannova 29/35, Praha 1 v návštěvní dny (v pondělí 12–17 hod. a ve středu 8–12 a 13–18 hod.) 


Mapy nově vymezené aktivní zóny záplavového území vodního toku Říčanský potok
v úseku ř. km. 0,000 – 13,300 viz příloha (formát pdf, velikost 9,2 MB).

Datum vložení: 14. 4. 2014 12:37
Datum poslední aktualizace: 11. 7. 2016 8:48
Autor: Praha 22