Městská část Praha 22
Praha 22

Zásady pronájmu obecních bytů v majetku MČ Praha 22

Schváleno na 81. zasedání RMČ dne 18. 4. 2018

Zásady pronájmu obecních bytů v majetku MČ Praha 22
 

I. Obecná ustanovení:

Pronajímání bytů, k nimž vykonává Městská část Praha 22 vlastnická práva se obecně řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími obecně závaznými předpisy.

Na pronájem bytu není právní nárok.

Pro účely pronájmu bytů vede MČ Praha 22 seznam žadatelů o pronájem obecního bytu. Do seznamu bude zapsán občan, který požádá o pronájem bytu na předepsaném formuláři a splňuje tyto podmínky:
 

 1. je občanem ČR nebo občan jiného státu Evropské unie nebo rezidentem dlouhodobě pobývajícím na území ČR ve smyslu směrnice Rady 2003/109/ES.
 2. je zletilý
 3. nemá vůči MČ Praha 22 ani dalším třetím osobám dluhy po lhůtě splatnosti
 4. žadatel nevlastní nemovitost určenou k trvalému bydlení na území hl. m. Prahy či Středočeského kraje
 5. žadatel není nájemcem obecního bytu


Ve výjimečných případech může být na základě doporučení bytové komise MČ Praha 22  do seznamu žadatelů zapsán i občan, který nesplňuje uvedené podmínky.
 
Ze seznamu bude vyřazen žadatel, pokud:
a)    uvedl nesprávné nebo nepravdivé údaje, nebo
b)    neoznámil změnu skutečností, rozhodných pro posouzení žádosti, nebo
c)    neprovedl aktualizaci žádosti (vždy do 1 roku), nebo
d)    přestal splňovat podmínky uvedené v čl. I písm. a), d), e)  nebo
e)    má dluh vůči MČ Praha 22, který nebyl uhrazen ani do 30 dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení, nebo
f)    bez závažných důvodů nepřijme nabízený byt přiměřený jeho žádosti nebo bez závažných důvodů neuzavře do 15 dnů od doručení výzvy nájemní smlouvu na byt přiměřený jeho žádosti, nebo
g)    odvolal souhlas ke zpracování údajů uvedených v žádosti


Rozhodnutí o vyřazení ze seznamu žadatelů bude občanovi oznámeno písemně, s uvedením důvodu vyřazení.

 

II. Stávající pronájmy obecních bytů

Stávající pronájmy obecních bytů se řídí smluvními podmínkami dohodnutými v jednotlivých nájemních smlouvách a platnými právními předpisy.


III. Nově uzavírané pronájmy obecních bytů

 

1. Přidělování obecních bytů:

Byty jsou přidělovány na základě rozhodnutí Rady městské části (RMČ):

 1. ze seznamu žadatelů o pronájem bytu, kdy podkladem pro rozhodování RMČ je doporučení bytové komise
 2. v obecním zájmu
 3. obálkovou metodou


2. Nájemné v obecních bytech
 

 1. je smluvní, s tím, že cena za m2/měsíc plochy pronajatého bytu s příslušenstvím je stanovena samostatným usnesením RMČ
 2. RMČ si vyhrazuje právo 1x ročně, vždy k 1. lednu příslušného roku upravit výši nájemného, maximálně však do výše nájemného obvyklého v místě a čase, s tím, že tato změna musí být nájemcům oznámena vždy minimálně 3 měsíce dopředu
 3. v nájemních smlouvách je uplatněna inflační doložka
 4. v nájemních smlouvách je stanoven institut pojistky proti případnému neplacení nájemného a plnění spojených s bydlením, formou jednorázové úhrady zálohové platby ve výši jednoho měsíčního nájemného při podpisu nájemní smlouvy, která je při ukončení nájemního vztahu zúčtovatelná3. Doba nájmu
 

 1. je stanovena na dobu určitou po dobu 2 let, na dobu neurčitou bude sjednána po jednom prodloužení doby určité (po 4 letech nájmu); důvodem pro neuzavření smlouvy na dobu neurčitou je špatná platební morálka nájemce a hrubé porušování ustanovení OZ o řádném užívaní bytu a vytváření prostředí, zajišťující výkon práv ostatních nájemců
 2. u bytů přidělených v obecním zájmu dle čl. III, odst1. písm.b), je doba určitá stanovena na 1 rok bez možnosti sjednání doby nájmu na dobu neurčitou (výjimku z tohoto ustanovení může dát RMČ svým samostatným usnesením)


 
IV. Pronájem bytů v sociálním domě čp. 1280 ul. Fr. Diviše Praha - Uhříněves

 

1. Přidělování bytů v sociálním domě:

Byty jsou přidělovány na základě rozhodnutí Rady městské části (RMČ):

 1. ze seznamu žadatelů o pronájem bytu, kdy podkladem pro rozhodování RMČ je doporučení bytové komise

 


2. Nájemné v obecních bytech v sociálním domě

 

 1. je smluvní, s tím, že cena za m2/měsíc plochy pronajatého bytu s příslušenstvím je stanovena samostatným usnesením RMČ
 2. RMČ si vyhrazuje právo 1x ročně, vždy k 1. lednu příslušného roku upravit výši nájemného, maximálně však do výše nájemného obvyklého v místě a čase, s tím, že tato změna musí být nájemcům oznámena vždy minimálně 3 měsíce dopředu
 3. současně s 5. prodloužením nájemní smlouvy o další rok bude uplatněno standardní nájemné v obecních bytech dle usnesení RMČ


3. Doba nájmu

 

 1. doba určitá na 1 rok bez možnosti sjednání doby nájmu na dobu neurčitou s možností následného prodloužení vždy o 1 rok. Výjimku z tohoto ustanovení může dát RMČ svým samostatným usnesením; důvodem pro neprodloužení smlouvy je špatná platební morálka nájemce a hrubé porušování ustanovení OZ o řádném užívání bytu a vytváření prostředí, zajišťující výkon práv ostatních nájemců

 

V. Pronájem bytů v DPS I.

 

1. Přidělování bytů v DPS I.

a. na základě rozhodnutí RMČ ze seznamu žadatelů o nájem bytu v DPS, kdy podkladem pro rozhodnutí je doporučení odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

 

2. Nájemné v bytech v DPS I.

 1. je smluvní, s tím, že cena za m2/měsíc plochy pronajatého bytu s příslušenstvím je stanovena samostatným usnesením RMČ
 2. RMČ si vyhrazuje právo 1x ročně, vždy k 1. lednu příslušného roku upravit výši nájemného, maximálně však do výše nájemného obvyklého v místě a čase, s tím, že tato změna musí být nájemcům oznámena vždy minimálně 3 měsíce dopředu
 3. v nájemních smlouvách je uplatněna inflační doložka 

 

3. Doba nájmu
 

 1. je stanovena na dobu určitou po dobu 1 roku bez možnosti sjednání doby nájmu na dobu neurčitou s možností následného prodloužení vždy o 1 rok; důvodem pro neprodloužení nájemní smlouvy je špatná platební morálka nájemce a hrubé porušování ustanovení OZ o řádném užívání bytu a vytváření prostředí, omezující výkon práv ostatních nájemců

 

 

VI. Pronájem bytů v DPS II.

 

1. Přidělování bytů v DPS II.

 1. na základě rozhodnutí RMČ ze seznamu žadatelů o nájem bytu v DPS, kdy podkladem pro rozhodnutí je doporučení odboru sociálních věcí a zdravotnictví a odsouhlasení MHMP.

 

2. Nájemné v bytech v DPS II.

 1. je smluvní, s tím, že cena za m2/měsíc plochy pronajatého bytu s příslušenstvím je stanovena samostatným usnesením RMČ
 2. RMČ si vyhrazuje právo 1x ročně, vždy k 1. lednu příslušného roku upravit výši nájemného, maximálně však do výše nájemného obvyklého v místě a čase, s tím, že tato změna musí být nájemcům oznámena vždy minimálně 3 měsíce dopředu
 3. v nájemních smlouvách je uplatněna inflační doložka 

 

3. Doba nájmu

 1. doba určitá na 1 rok bez možnosti sjednání doby nájmu na dobu neurčitou s možností následného prodloužení vždy o 1 rok; důvodem pro neprodloužení nájemní smlouvy je špatná platební morálka nájemce a hrubé porušování ustanovení OZ o řádném užívaní bytu a vytváření prostředí, omezující výkon práv ostatních nájemců

 

VII. Byty přidělené z výstavby MHMP


1. Pronájem bytů z přídělu MHMP se realizuje:
 

 1. ze seznamu žadatelů o pronájem bytu; podkladem pro rozhodování RMČ je doporučení bytové komise
 2. v obecním zájmu2. Výše nájemného a doba nájmu

se řídí pravidly MHMP, z jehož výstavby jsou byty přidělovány

 

VIII. Sociální byty
 

1. Pronájem sociálních bytů se realizuje:

 1. ze seznamu žadatelů o pronájem bytu, podle potřeb MČ Praha 22 (řešení sociálně potřebných, mladých rodin, seniorů, náhradní ubytování, atp.); podkladem pro rozhodování RMČ je doporučení bytové komise a komise sociálních věcí a zdravotnictví a komunitního plánu. Tyto komise posuzují údaje o žadatelích, pro které by pronájem sociálního bytu přechodně vyřešil jejich životní situaci.


2. Výše nájemného:

 1. je smluvní, s tím, že cena za m2/měsíc plochy pronajatého bytu s příslušenstvím je stanovena samostatným usnesením RMČ popř. dle podmínek přidělené dotace na výstavbu sociálního bytu
 1. RMČ si vyhrazuje právo 1x ročně, vždy k 1. lednu příslušného roku upravit výši nájemného, maximálně však do výše nájemného obvyklého v místě a čase, s tím, že tato změna musí být nájemcům oznámena vždy minimálně 3 měsíce dopředu
 2. v nájemních smlouvách je uplatněna inflační doložka


3. Doba nájmu:

doba určitá na 1 rok bez možnosti sjednání doby nájmu na dobu neurčitou s možností následného prodloužení vždy o 1 rok. Výjimku z tohoto ustanovení může dát RMČ svým samostatným usnesením.

 

VIII. Výše nájemného u jednotlivých typů bytů

          

byt

nájemné

Standardní nájemní byty

93,-Kč/m2/měsíc

Nově budované nebo nově rekonstruované byty

120,-Kč/m2/měsíc

Sociální dům čp. 1280

1–3. rok nájmu - 40,-Kč/m2/měsíc

4.–5. rok nájmu - 75,-Kč/m2/měsíc

od 6 roku nájmu – 93,- Kč/m2/měsíc

DPS I.

73,-Kč/m2/měsíc

DPS II.

57,-Kč/m2/měsíc

 

 

Schváleno na 81. zasedání RMČ dne 18.4.2018

Datum vložení: 28. 3. 2014 9:29
Datum poslední aktualizace: 27. 6. 2019 14:54
Autor: Praha 22