Městská část Praha 22
Praha 22

Informace pro podnikatele: změny v oblasti cestovního ruchu po 1. 7. 2018

Zpřesnění a zavedení nových definic pro jednotnou ochranu spotřebitelů napříč Evropskou unií.

Zákon č. 111/2018 Sb., o cestovním ruchu nově zpřesnil, resp. zavedl nové definice tak, jak to členským státům uložila směrnice Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2015/2302 ze dne 25. listopadu 2015, o souborných cestovních službách a spojených cestovních službách. Cílem nové úpravy má být jednotná ochrana spotřebitelů napříč Evropskou unií.  

 

Základní pojmy:

Provozování cestovní  kanceláře“, předmět této činnosti se nově rozděluje na dvě části:

- pořádání zájezdů,

- zprostředkování spojených cestovních služeb.

 

Novela zákona o cestovním ruchu zpřesňuje v § 1b  pojem zájezd a zavádí v § 1c nový pojem spojené cestovní služby (zákon reaguje na on-line prodeje).

Zprostředkovávat spojené cestovní služby může pouze podnikatel s koncesovanou živností „Provozování cestovní kanceláře – zprostředkování spojených cestovních služeb“.

 

U zájezdu i u spojených cestovních služeb se vždy jedná o poskytnutí alespoň dvou typů služeb cestovního ruchu zakoupených pro účely téže cesty nebo pobytu při splnění dalších podmínek stanovených zákonem o cestovním ruchu.

 

Službou cestovního ruchu je

a) doprava zákazníka,

b) ubytování, které není součástí dopravy a není určeno k účelům bydlení,

c) nájem automobilu, motocyklu nebo jiného motorového vozidla, nebo

d) jiná služba z oblasti cestovního ruchu, která není ze své podstaty součástí některé ze služeb cestovního ruchu uvedených v písmenu a), b) nebo c), zejména prodej vstupenek na kulturní nebo sportovní události, pořádání výletů, prohlídek s průvodcem, prodej skipasů nebo nájem sportovního vybavení.

 

Co musí udělat podnikatel:

 • 1. Cestovní kancelář

 

Stávající cestovní kancelář, která i nadále hodlá zprostředkovávat spojené cestovní služby, (definice zakotvena v §1c zákona č. 159/1999 Sb.) musí živnostenský úřad požádat o změnu rozsahu stávající koncese.

Žádat může od 1. 7. 2018.

Žádost může podat na kterémkoliv obecním živnostenském úřadě prostřednictvím základního JRF pro fyzickou osobu nebo základního JRF pro právnickou osobu

Žádosti přijaté od 1. 7. 2018 do 1. 8. 2018 nepodléhají správnímu poplatku.

Jaké doklady k žádosti doložit:

 • smlouvu o pojištění záruky pro případ úpadku,
 • platné pojistné podmínky,
 • doklad o zaplacení pojistného nebo stejnopis bankovní záruky,
 • kopii potvrzení o úhradě ročního příspěvku do garančního fondu,
 • podnikatelský záměr, prohlášení o předpokládaném zahájení činnosti a uvedení rozsahu koncese.

Pokud podnikatel o změnu rozsahu koncese nepožádá:

V případě, že nebude žádost ke zprostředkování spojených cestovních služeb podána do 1. 8. 2018, právo k poskytování této služby Vám s účinností od 2. 8. 2018 zanikne!

 

 • 2. Cestovní agentura

   

Stávající cestovní agentura, která i nadále hodlá zprostředkovávat spojené cestovní služby, (definice zakotvena v §1c zákona č. 159/1999 Sb.) nebo pořádat zájezdy, musí živnostenský úřad požádat o udělení koncese.

Žádat může od 1. 7. 2018.

Žádost může podat na kterémkoliv obecním živnostenském úřadě prostřednictvím základního JRF pro fyzickou osobu nebo základního JRF pro právnickou osobu

Žádosti přijaté od 1. 7. 2018 do 1. 8. 2018 nepodléhají správnímu poplatku.

Jaké doklady k žádosti zejména přiložím? 

 • doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů pro výkon činnosti podle přílohy č. 3 k živnostenskému zákonu,
 • prohlášení odpovědného zástupce, pokud bude ustanoven,
 • smlouvu o pojištění záruky pro případ úpadku,
 • platné pojistné podmínky,
 • doklad o zaplacení pojistného nebo stejnopis bankovní záruky,
 • kopii potvrzení o úhradě ročního příspěvku do garančního fondu,
 • podnikatelský záměr, prohlášení o předpokládaném zahájení činnosti a uvedení rozsahu koncese.

Pokud podnikatel o změnu rozsahu koncese nepožádá:

V případě, že nebude žádost ke zprostředkování spojených cestovních služeb podána do 1. 8. 2018, právo k poskytování této služby nevznikne!

 

Avšak podnikatel má možnost kdykoliv následně (tj. po 1.8.2018) zažádat o poskytování této služby, za podmínek stanovených živnostenským zákonem

- úkon po 1.8.2018 již bude zpoplatněn dle sazebníku zákona o správních poplatcích.

 

Ti, kteří zprostředkovávat spojené cestovní služby nebudou

Cestovní kancelář, které nadále hodlá provozovat pouze na prodej zájezdů (tj. předem sestavené kombinace služeb cestovního ruchu tzv. balíček, případně je klientovi sestaví na místě v rámci jedné smlouvy o zájezdu) nemusí vůči živnostenskému úřadu činit nic. Živnostenský úřad provede změny sám (do živnostenského rejstříku k předmětu podnikání „provozování cestovní kanceláře“ zapíše nový rozsah „pořádání zájezdů“).

Rovněž cestovní agentura, která bude i nadále pouze nabízet nebo prodávat jednotlivé služby cestovního ruchu, nebo zprostředkovávat prodej zájezdu pro jinou cestovní kancelář apod., nemusí vůči živnostenskému úřadu činit nic. Opatření v tomto případě nevyžaduje provedení změny v živnostenském rejstříku.

 

Zákonná definice, přechodná ustanovení

Zákon byl vyhlášen 15. 6. 2018 ve Sbírce zákonů v částce 56 pod číslem 111/2018 Sb., a je účinný od 1. 7. 2018. Platné znění s vyznačením změn naleznete zde.  

Některé novinky v bodech:

 • předsmluvní informační povinnosti prodejce zájezdu a zprostředkovatele spojených cestovních služeb,
 • zpřesnění podmínek vydání stanoviska ministerstva pro místní rozvoj k žádosti o koncesi (změnu koncese) k provozování cestovní kanceláře,
 • výklad pojmu úpadek cestovní kanceláře,
 • stanovení podmínek pro zajištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře, která zprostředkovává prodej spojených cestovních služeb,
 • úprava podmínek zprostředkování prodeje zájezdu pro pořadatele zájezdu usazeného mimo Evropský hospodářský prostor
 • zpřesnění dozoru nad dodržováním zákona o cestovním ruchu a kontroly povinností souvisejících s poskytnutými spojenými cestovními službami,
 • rozšíření přestupků pro právnické a podnikající fyzické osoby včetně sankcí za ně

 

Garanční fond

 • Cestovní kanceláře budou nově platit příspěvek do garančního fondu. Příjmem tohoto fondu budou také pokuty uložené za vybrané přestupky a peněžní prostředky obstarané na finančním trhu. Povinnost uhradit příspěvek pro rok 2018 stanoví zákon ve výši 0,1% z plánovaných tržeb cestovních kanceláří pro 2. pololetí roku 2018 ze zájezdů a z prodeje služeb cestovního ruchu, které jsou součástí spojených cestovních služeb. Splatnost příspěvku je do 31. 8. 2018. Výběr peněžních prostředků od cestovních kanceláří do garančního fondu cestovních kanceláří bude zajišťovat Státní fond rozvoje bydlení.

    

    

a další informace naleznete například na stránkách: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-111?text=%c2%a71b#f6233931

Přílohy

Změny v zákoně o cest. ruchu

změna zákona o cestovním ruchu -vyzn.změny.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 763,64 kB
Datum vložení: 24. 7. 2018 9:56
Datum poslední aktualizace: 24. 7. 2018 10:02
Autor: Petra Vaňková