Městská část Praha 22
Praha 22

Informace ke kontrolám kotlů na pevná paliva

Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je povinen zajistit jednou za dva roky provedení kontroly technického stavu a provozu zdroje odborně způsobilou osobou.

 

Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je povinen zajistit jednou za tři roky provedení kontroly technického stavu a provozu zdroje odborně způsobilou osobou, přičemž první kontrola musí být provedena nejpozději do 31. prosince 2016 (podle § 17 odst. 1 písm. h) a § 41 odst. 15 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů).

V praxi to tedy znamená, že do konce roku 2016 si budou muset například domácnosti nechat zkontrolovat technický stav kotle, s nímž vytápějí svůj rodinný dům. Napřesrok totiž po nich mohou obecní úředníci chtít doklad, zda je kotel v pořádku. Pokud ho majitel nepředloží, může mu hrozit pokuta 20 000 Kč.

Upozorňujeme, že kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje provádí výhradně odborně způsobilá osoba proškolená výrobcem tohoto zdroje, která má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci provozu a údržbě, přičemž proškolování těchto odborně způsobilých osob provádí pod dohledem Hospodářské komory ČR a odbornou záštitou autorizovaného společenstva Asociace podniků topenářské techniky, která je začleněnou součástí Hospodářské komory ČR.

Fyzickým i právnickým osobám proto doporučujeme pro zajištění technické kontroly technického stavu a provozu kotle využít níže uvedený seznam odborně způsobilých osob. Ten je průběžně doplňován o nově proškolované osoby výrobci kotlů.

Každý provozovatel kotlů se může informovat o příslušném odborníkovi na odkaze:

http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.phphttp://www.topenaridotace.cz/

 

Uvedené spalovací zdroje na pevná paliva je dále nutno provozovat v souladu s minimálními emisními požadavky uvedenými v příloze č. 11 zákona o ochraně ovzduší. Od 1. září 2022 dle zákona o chraně ovzduší nebude možné používat zdroje na pevná paliva s emisními parametry horšími, než jaké by přibližně odpovídaly emisní třídě 3 normy ČSN EN 303-5 u zdrojů na pevná paliva s příkonem do 300 kW, které slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění.

 

Hlavní město Praha navíc v roce 2019 vydalo vyhlášku č. 11/2019 Sb. hl. m. Prahy, kterou se zakazuje spalování vybraných druhů pevných paliv ve stacionárních zdrojích na území hl. m. Prahy, která již od 1. října 2020 zakazuje spalovat na celém území hl. m. Prahy ve spalovacích stacionárních zdrojích o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším uhlí, uhelné brikety a koks. Výjimku ze zákazu spalování pevných paliv tvoří spalovací stacionární zdroje, které slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, a které nejsou navrženy rovněž pro přímé vytápění místa instalace, pokud splňují minimální emisní požadavky stanovené pro jednotlivé druhy paliv v příloze č. 11 zákona o ochraně ovzduší, tj. odpovídají min. emisní třídě 3 normy ČSN EN 303-5 u zdrojů na pevná paliva s příkonem do 300 kW, které slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění.

 

Pokud váš stacionární spalovací zdroj v současné době nesplňuje minimální emisní požadavky odpovídající emisní třídě 3 normy ČSN EN 303-5, měl by být s ohledem na vyhlášku č. č. 11/2019 Sb. hl. m. Prahy vyměněn za nový splňující dané požadavky, a to do 1. října 2020, s ohledem na zákon o ochraně ovzduší pak do 1. září 2022. Jako finanční podporu této výměny můžete použít projekt Kotlíkové dotace Praha III nebo Program čistá energie Praha. Bližší informace o kotlíkové dotaci poskytne Oddělení udržitelné energetiky, Odboru ochrany prostředí, Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova 35, Praha 1, č. dv. 419, tel. 236 004 483, e-mail: zlatuse.janakova@praha.eu, tel. 236 004 379, e-mail: miroslav.zeman@praha.eu; informace o programu čistá energie poskytne Oddělení udržitelné energetiky, Odboru ochrany prostředí, Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova 35, Praha 1, č. dv. 418, tel. 236 004 314, 236 004 206, e-mail: dotace.topeni@praha.eu.

 

Zdroj: www.aptt.cz, příslušná legislativa ochrany ovzduší, Portál živorního prostředí

Datum vložení: 1. 1. 2020 11:24
Datum poslední aktualizace: 2. 4. 2020 17:17
Autor: Ing. Jitka Kochánková