Městská část Praha 22
Praha 22

OZV o omezení spalování suchého rostlinného materiálu

OZV spalování suchého rostlinného materiálu v otevřených ohništích, ilustrační foto

Byla schválena vyhláška, která od října 2023 na celém území Prahy zakazuje spalování suchého rostlinného materiálu v otevřených ohništích za účelem jeho odstraňování. Spalování suchého dřeva a šišek pro přípravu jídla na otevřeném ohništi nebo grilu je nadále možné, kromě vyhlášení smogové situace.

Dne 14. 9. 2023 schválilo zastupitelstvo hlavního města Prahy obecně závaznou vyhlášku č. 5/2023, která od 1. 10. 2023 omezuje spalování suchého rostlinného materiálu  v otevřených ohništích na celém území hl. města Prahy. Jejím hlavním cílem má být ochrana obyvatel před znečišťujícími látkami, vznikajícími při spalování, které jsou jednak obtěžující a jednak mají negativní dopad na zdraví, zhoršují pohodu bydlení a sousedství. A to zejména v oblastech se zástavbou rodinných domů.

Nová obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy č. 5/2023 (Usnesení Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 6/30 ze dne 14.9.2023) o omezení spalování suchého rostlinného materiálu v otevřených ohništích na území hl. m. Prahy vychází z ustanovení § 16 odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška zakazuje spalování suchého rostlinného materiálu v otevřených ohništích za účelem jeho odstraňování na celém území hlavního města Prahy. Vyhláška zároveň uvádí, co se rozumí rostlinným materiálem a jak s ním nakládat (jedná se o trávu, seno, slámu, shrabky z trávníků, větve, kmeny stromů, kořeny, stonky bylin, listí, jehličí, kůra, květenství nebo plody bylin a dřevin).

Rostlinné odpady ze zahrad Pražané mohou likvidovat několika dalšími způsoby. Vytříděný biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu se odkládá do označených hnědých sběrných nádob poskytovaných zdarma vlastníkům jednotlivých objektů k bydlení (kontaktním místem pro zajištění služby je svozová společnost Pražské služby, a. s., tel. 284 091 888, 284 091 457 nebo 284 091 458, e-mail: bioodpad@praha.eu, bio@psas.cz, bioodpad registrační formulář: https://bio.praha.eu/formular/). Dále lze vytříděný biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu zdarma odkládat na sběrných dvorech hlavního města Prahy, na stabilním místě pro sběr bioodpadu - kompostárna Dřevčická 803/25, Praha – Malešice nebo do velkoobjemových kontejnerů určených a pravidelně přistavovaných městem k odkládání tohoto druhu odpadu, případně se doporučuje biologicky rozložitelný odpad kompostovat ve vlastním kompostu na zahradě.

I nadále bude možné spalovat v otevřených ohništích suché dřevo a šišky, pokud je taková činnost realizována jako volnočasová aktivita, spojená například s přípravou jídla na otevřeném ohništi či grilu, s výjimkou období, kdy je vyhlášena smogová situace.

Více informací, včetně výše uvedené vyhlášky naleznete na webových stránkách Portálu životního prostředí MHMP:

https://portalzp.praha.eu/jnp/cz/ovzdusi/obecne_zavazna_vyhlaska_HMP_52023_omezeni_spalovani_sucheho_rostl_materialu.html.

 

 

Datum vložení: 2. 10. 2023 10:22
Datum poslední aktualizace: 18. 10. 2023 15:58
Autor: Mgr. Renata Linhartová