Městská část Praha 22
Praha 22

Odbor dopravy

  • Silniční správní úřad

Vykonává státní dozor na pozemních komunikacích II. – IV. třídy a na veřejně přístupných účelových komunikacích MČ Praha 22

Vydává závazná stanoviska (u společného územního a stavebního řízení), a stanoviska pro jiné typy řízení podle stavebního zákona ke stavbám komunikací i budov

Povoluje připojení nemovitostí (pozemků) a pozemních komunikací na místní pozemní komunikace II. – IV. třídy

Vydává osvědčení (sdělení) o existenci veřejně přístupné účelové komunikaci, vzniklé ze zákona a v případě pochybností, zda se jedná o veřejně přístupnou účelovou komunikaci či nikoliv, vydává rozhodnutí o její existenci či neexistenci.

Rozhoduje o omezení obecného užívání komunikací uzavírkami a objížďkami po místních komunikacích II. - IV. třídy a veřejně přístupných účelových komunikacích

Rozhoduje o zvláštním užívání komunikací z důvodů výkopových prací, deponií stavebního materiálu, stánkového prodeje, konání kulturních a sportovních akcí, umístění reklamních zařízení atd. na místních komunikacích II. –IV. třídy a komunikačních plochách v rámci své působnosti

Povoluje umístění pevné překážky na místních komunikacích II. - IV. třídy a veřejně přístupných účelových komunikacích

Povoluje zábory veřejného prostranství (v zeleni)

Povoluje zvláštní užívání komunikací za účelem zřízení vyhrazeného parkování pro invalidy

Je správcem místního poplatku za užívání veřejného prostranství

  • Správní úřad podle zákona o provozu na pozemních komunikacích

Stanoví místní a přechodnou úpravu provozu (vodorovného i svislého dopravního značení) na pozemních komunikacích II. - IV. třídy a veřejně přístupných účelových komunikacích

Povoluje výjimky z místní úpravy provozu (např. ze zákazu vjezdu nákladních vozidel)

Vydává povolenky k vjezdu na pozemní komunikace MČ, kde je stanoven zákaz vjezdu motorových vozidel s dodatkovou tabulkou – „vjezd pouze s povolením MČ“

  • Doprava

              Podílí se na rozvoji komunikační sítě MČ

              Kontroluje stav dopravního značení v oblasti MČ

              Dává návrhy na rozvoj a úpravu PID

  • Kontroly a sankční řízení

Provádí kontroly a vede sankční řízení v rozsahu svěřené působnosti

 

Osoby

Hás Jiří, Bc.

vedoucí odboru, autovraky
Telefon: 271 071 810
E-mail: jiri.has@praha22.cz

Sehnalová Alena, Ing.

zvl. užívání komunikací (výkopy, uzavírky), připojení nemovitostí/komunikací, stanovení přechodné úpravy provozu

Zákorová Jitka

stanoviska, silniční správní úřad

Janigová Lucie

zábory (zeleň, chodníky, reklama), výjimky ze zákona 361/2000 Sb., havárie, povolení vjezdu, parkování (včetně invalidního), stanovení místní úpravy provozu