Městská část Praha 22
Praha 22

Odbor výstavby a územního plánování


Odbor výstavby a územního plánování vykonává činnost obecného stavebního úřadu (ust. § 13 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu), působnosti speciálního stavebního úřadu na úseku povolování vodních děl (dle Statutu hl. m. Prahy a zák.č. 254/2001 Sb.) a pozemních komunikacích (dle Statutu hl. m. Prahy a zák. č. 13/1997 Sb.) pro katastrální území Uhříněves, Pitkovice, Hájek u Uhříněvsi, Královice, Nedvězí u Říčan, Kolovraty, Lipany a Benice, a to:

• vede samostatná územní řízení s výjimkou případů uvedených ve Statutu hl. m. Prahy (§ 76 – 94 SZ)
• vede zjednodušená územní řízení a vydává územní souhlasy (§95 a 96 SZ)
• vydává územně technické podmínky a územně plánovací informace (§ 21 SZ)
• stanovuje územní podmínky pro vydání společného územního souhlasu a souhlasu s ohlášenou stavbou  (§ 96a SZ) a pro společné územní a stavební řízení (§ 94j a násl. SZ) a vydání společného povolení
• vydává stanoviska k pozemkům z hlediska platného územního plánu
• posuzuje ohlášení staveb dle § 104 SZ
• vede stavební řízení a posuzuje změny staveb před jejich dokončením (§ 109 – 115 a § 118 SZ)
• posuzuje oznámení o záměru užívání stavby, případně vede řízení v rámci užívání staveb a připravuje podklady pro kolaudační souhlasy pro dokončené stavby (§ 119, § 122 SZ), případně vede kolaudační řízení  (§ 122a SZ) a vydává v souladu s ustanovením § 122a§ 190 SZ kolaudační rozhodnutí
• posuzuje podmínky pro předčasné užívání staveb (§ 123 SZ) a pro povolení zkušebního provozu staveb (§ 124 SZ)
• posuzuje změnu užívání staveb (§ 126 – 127 SZ)
• vykonává stavební dozor na stavbách ve svěřené oblasti a provádí kontrolní prohlídky staveb (§ 133)
• vede správní řízení na úseku údržby staveb, nezbytných úprav a odstraňování staveb, nařízení zabezpečovacích prací, vyklizení stavby (§§ 139, 137, 128, 129,135, 140 SZ)
• zabezpečuje podklady (veškeré písemnosti) pro evidenci a ukládání ve smyslu § 162 a následujících stavebního zákona
• vede registraturu (archiv) odboru výstavby
• vyhledává archivní podklady pro občany a organizace
• dle potřeby vydává potvrzení pro občany a organizace ve vztahu k uloženým složkám
• provádí řízení o správních deliktech proti stavebnímu zákonu (§ 180 – 181 SZ)
• provádí řízení o přestupcích občanů proti stavebnímu zákonu (§ 178 – 179 SZ)
• vykonává činnost vodoprávního úřadu
• vykonává působnost speciálního stavebního úřadu při povolování odběru a jiného užívání povrchových vod a podzemních vod (§ 8 vodního zákona)
• povoluje vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace (§ 16 vodního zákona)
• rozhoduje v případech, kdy odboru výstavby (jako vodoprávnímu orgánu) přísluší povolovat vodní dílo (§ 15 vodního zákona), též o ostatních vodoprávních záležitostech, týkajících se tohoto vodního díla
• vydává souhlas dle § 17 vodního zákona
• vyjadřuje se podle § 18 vodního zákona
• vydává závazná stanoviska (§ 104 odst.9 VZ) ke stavbám z hlediska zájmů chráněných dle vodního zákona
• vykonává vodoprávní dozor (§ 110 vodního zákona)
• vykonává působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy
• vykonává působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací s výjimkou místních komunikací I. třídy

Informace pro stavebníky (formát pdf):

Obecné informace OV zde
Seznam DO pro projednání OV zde
Správci infrastruktury pro projednání zde
Další správci pro projednání OV zde
Informativní seznam subjektů TI zde
Informace k žádosti o dělení a scelování pozemků zde
Informace k nahlížení do archivních složek zde
Zateplení rodinného domu (RD) zde


Žádosti a formuláře naleznete zde.

Oznámení o lhůtách pro vyřízení žádostí a podání

Odbor výstavby a územního plánování informuje, že z důvodu velkého počtu podání a nedostatečných personálních kapacit není schopen vyřizovat žádosti v obvyklých lhůtách. Podání jsou na základě rozhodnutí tajemníka vyřizována dle data jejich přijetí, přednostní vyřizování žádostí z jakýchkoliv důvodů není přípustné. Jakékoliv snahy o přednostní vyřízení žádosti nebudou akceptovány.

Žádáme tímto klienty stavebního úřadu, aby vyčkali, až budou obesláni, případně jinak osloveni stavebním úřadem. Jejich žádosti se bude konkrétní úřední osoba věnovat dle výše zmíněného pořadí.

Děkujeme za pochopení nastalé situace a uvědomění si skutečnosti, že případné četné dotazy ke stavu konkrétního řízení, jako např. očekávaný termín vyřízení věci či jiné dotazy k vývoji řízení, stavební úřad neúměrně zatěžují a oddalují tak samotné vyřízení věci.

 Dne 14. 11. 2023                                                                                                         Ing. Eliška Barčáková

Osoby

Hrdličková Jitka

RÚIAN, administrativa

Závodský Vladimír, Ing.

referent SÚ - speciální úřad komunikace

Chvojková Hana, Ing.

referentka SÚ, vodoprávní úřad - dlouhodobě nepřítomna

Podobský Jan

referent SÚ - speciální úřad komunikace