Městská část Praha 22
Praha 22

Obchůzková služba Policie ČR - zlepšení vztahů s veřejností

Policisté vykročili na téměř zapomenutou cestu, která vede vstříc občanům a současně udržují vysokou odbornost, která je nezbytná. Chtějí znovu získat ztracenou důvěru a probudit v lidech spící ochotu podílet se na věcech veřejného pořádku...


Policie České republiky
Obvodní ředitelství Praha IV
preventivně informační skupina
U Plynárny 2
145 04 Praha 4


Praha 6. listopadu 2007

Obchůzková služba Policie ČR - zlepšení vztahů s veřejností

Policisté vykročili na téměř zapomenutou cestu, která vede vstříc občanům a současně udržují vysokou odbornost, která je nezbytná. Chtějí znovu získat ztracenou důvěru a probudit v lidech spící ochotu podílet se na věcech veřejného pořádku. Policejní práci se učí chápat také jako specifickou odbornou veřejnou službu, která vyžaduje specifické znalosti a dovednosti.
Nejpodstatnějším opatřením pro posílení pocitu bezpečí je fyzická přítomnost policistů v ulicích. Je to opakovaná pravda - ale skutečně podle zkušeností našich i zahraničních působí přítomnost policisty na ulici uklidňujícím dojmem na usedlíky a odstrašujícím na potencionální narušitele pořádku. Předpokladem samozřejmě je, že policisté se chovají korektně, dobře komunikují s občany, pohybují se pokud možno pěšky a nepřivírají oči před jevy, které občany trápí. Důvěra obyvatel v policisty také stoupá, jestliže se v dané oblasti pohybují stále stejní policisté.
Vedení Obvodní ředitelství Praha IV Policie České republiky proto přistoupilo v souladu s principy community policing k zavedení obchůzkové služby na svém teritoriu k 1. 9. 2007. Tato služba spočívá v provádění preventivních opatření k předcházení protiprávnímu jednání a odstraňování jeho příčin, hlídkovou službou založenou především na dokonalé místní a osobní znalosti, spolupráci se státními orgány, orgány samosprávy, městskou policií a se samotnými občany.
Obchůzkovou službou se rozumí samostatná činnost policistů v okrscích, což jsou územní části policejního obvodu místního oddělení Policie ČR. Rozdělení na okrsky vychází z velikosti území a z personálního obsazení každého jednotlivého oddělení. Každý okrsek bude mít zpravidla jednoho policistu s územní odpovědností, jehož služba je plánovaná tak, aby nejméně polovinu hodin odpracoval v terénu.
Základní činností je navazování vlastních kontaktů s veřejností, městskou policií, školami a státními institucemi. Přitom vychází zejména z rozboru bezpečnostní situace a potřeb občanů. Dále jde o vyřizování přestupků, zjišťování pobytů osob, pověstí a výslechů a mimo jiné se podílí na pátrání po osobách a odcizených věcech v rámci svého přiděleného okrsku. Na základě zjištěných skutečností, které vyplynuly z jeho činnosti, může navrhovat různá opatření ke zlepšení bezpečnosti.
Výkonem obchůzkové služby je zajišťován každodenní a bezprostřední kontakt s veřejností, která podle kvality obchůzkové služby přispívá k její kontrole.
Policie ČR si od této služby slibuje lepší kontrolu míst, kde dochází k narušování veřejného pořádku a páchání trestné činnosti a lepší komunikací s občany tak přispět k otevřenějšímu vztahu k lidem.
Pokud chcete znát policistu, který provádí obchůzkovou službu ve vašem okrsku, obraťte se pro tuto informaci na příslušné místní oddělení Policie ČR.


nprap. Zdeněk Kovač
nprap. Martin Michal

Datum vložení: 31. 3. 2014 10:21
Datum poslední aktualizace: 11. 7. 2016 8:48
Autor: Praha 22