Městská část Praha 22
Praha 22

Zásady pro pronájem garážových stání

MČ Praha 22 má na základě zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, svěřeny do správy budovu č.p. 1257 na Novém náměstí v Praze – Uhříněvsi a ...

  1. MČ Praha 22 má na základě zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů a podle obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, svěřeny do správy budovu č.p. 1257 na Novém náměstí v Praze – Uhříněvsi a budovu podzemních garáží nacházejících se u bytového domu parc. č. 1370 na pozemku parc. č. 604/12 v k.ú. Uhříněves.

 

  1. V bytovém domě č.p. 1257 se nachází 49 garážových stání a kapacita garážového domu u č.p. 1370 je 70 garážových stání.

 

  1. O uzavření nájemní smlouvy na garážová stání je oprávněn rozhodovat odbor správy majetku ÚMČ Praha 22, který je povinen vždy ke konci pololetí předložit Radě MČ Praha 22 na vědomí zprávu o změně nájemních vztahů týkajících se pronájmu garážových stání.

 

  1. Smlouva na pronájem garážového stání se uzavírá na dobu neurčitou.

 

  1. Cena za pronájem garážového stání se stanoví ve výši 1.376,-Kč/měsíc včetně DPH. Cena pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P je 600,-Kč/měsíc včetně DPH. Cena za garážové stání v bytovém domě č.p. 1257 vyčleněné pro bezbariérové byty je 243,-Kč/měsíc včetně DPH. Úhrada za poskytované služby je zahrnuta v ceně nájmu. Pronajímatel může jednostranně upravit výši nájmu o inflaci pro každý následující rok s platností od 1. ledna toho roku, v závislosti na míře inflace, vyjádřené průměrným ročním vývojem spotřebitelských cen za rok předešlý, vyhlášené Českým statistickým úřadem. Úprava se provede formou změny EL a to nejpozději do třiceti kalendářních dnů od obdržení oficiálního vyhlášení míry inflace ČSÚ. Rovněž tak pronajímatel může promítnout do nájemného i zákonem stanovené daňové povinnosti.

 

  1. Pronajímatel má objekty, v nichž se garážová stání nacházejí, pojištěny z titulu obecné odpovědnosti. Toto pojištění se nevztahuje na poškození vozidel zaplavením garáží, poškozením vozidla třetí osobou či jeho odcizením.

 

  1. Nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu do podnájmu jinému subjektu.

 

  1. Nájemce je povinen při užívání pronajatého garážového stání si počínat tak, aby nevznikla škoda na majetku pronajímatele či třetích osob, dodržovat požární a bezpečnostní předpisy, zákaz kouření a rozdělávání ohně a odpovídajícím způsobem zajistit manipulaci s nebezpečnými látkami a zamezit kontaminaci pronajatých prostorů a ploch. V garážích je zakázáno provádět opravy motorových vozidel a výměnu olejů. Pronajaté garážové stání smí být využito pouze pro parkování jednoho osobního automobilu, nikoliv ke skladování různých příslušenství k automobilu a jiných věcí.

 

Schváleno na 70. zasedání RMČ Praha 22 dne 30.10.2013

Datum vložení: 28. 3. 2014 8:59
Datum poslední aktualizace: 11. 7. 2016 8:48
Autor: Praha 22