Městská část Praha 22
Praha 22

Informace ke změně sběrných nádob na SKO 70 l

Sběrné nádoby o objemu 70 l budou na území hl. m. Prahy postupně nahrazovány jinými typy nádob. Jako vhodná alternativa se jeví využití sběrné nádoby o objemu 80 l s četností vývozu 1 x za 14 dní.

 

Od 1. 1. 2022 došlo na území hl. m. Prahy k zásadní změně ve výpočtu poplatku za komunální odpad. V lednu 2022 nabyla účinnosti nová obecně závazná vyhláška č. 17/2021 Sb.. o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (dále jen vyhláška o poplatku). Místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (dále jen „poplatek"), je oproti minulým letům stanoven jednotnou sazbou ve výši 0,50 Kč za litr nádoby na směsný komunální odpad bez ohledu na typ bytové zástavby v Praze. Díky uvedené změně ve výpočtu poplatku došlo u nádob s menším obsahem ke značnému snížení ceny poplatku.

Vzhledem k výše uvedenému je sběrná nádoba o objemu 70 l již z provozně technického hlediska nevyhovující a dle našich informací není již pro evropský trh vyráběna, se obracíme na uživatele těchto nádob s návrhem na změnu velikosti stávající sběrné nádoby na směsný komunální odpad za jinou.
 
Sběrné nádoby o objemu 70 l budou na území hl. m. Prahy postupně nahrazovány jinými typy nádob.
 
Jako vhodná alternativa se jeví využití sběrné nádoby o objemu 80 l s četností vývozu 1 x za 14 dní, což je v současnosti nádoba s nejmenším objemem a frekvencí svozu, kterou si lze na území hl. m. Prahy pro svoz směsného komunálního odpadu objednat.
 
V případě zájmu o provedení změny kapacity sběrné nádoby prosím kontaktuje příslušnou svozovou společnost, která změnu objednávky u Vaší nemovitosti zaeviduje a zároveň připraví Ohlášení plátce poplatku k nahlášení změn správci poplatku za komunální odpad, kterým je Magistrát hl. m. Prahy.
 
Svozová společnost Pražské služby, a.s., Průmyslová 615/32, Praha 10, tel. 284 091 457, 284 091 458, 284 091 439, e-mail: info@psas.cz, prohlaseni4@psas.cz.
 
Zdroj: Oddělení odpadů OCP MHMP
 
 
Datum vložení: 1. 2. 2023 13:54
Datum poslední aktualizace: 1. 2. 2023 14:18
Autor: Ing. Jitka Kochánková