Městská část Praha 22
Praha 22

Nádobový sběr rostlinného bioodpadu

Sběr rostlinného bioodpadu pomocí hnědých sběrných nádob se stává od 1. 1. 2020 součástí systému nakládání s komunálními odpady na území hl. m. Prahy a od 1. 1. 2022 je zdarma.

 

Co je nového v nakládání s bioodpadem?

Praha rozšiřuje služby v oblasti sběru bioodpadu o celoměstský nádobový svoz rostlinného bioodpadu. Sběr rostlinného bioodpadu pomocí hnědých sběrných nádob se stává součástí systému nakládání s komunálními odpady na území hl. m. Prahy. Od 1. 1. 2022 je sběrná nádoba na biologicky rozložitelný odpad poskytována zdarma.

 

Kolik bude stát nádoba na bioodpad?

Přistavení sběrné nádoby na biologicky rozložitelný odpad je volitelné a je zdarma. K dispozici jsou sběrné nádoby o objemu 120 a 240 l s frekvencí obsluhy 1x za 14 dní, 1x týdně, 2x týdně. Nádobu na bioodpady je možno objednat v celoročním nebo sezónním režimu svozu.

Bezplatnost nádoby na bioodpad ale není bezmezná. V případě, že bude nádoba přistavována se znečištěným obsahem, odpovědnost nese vlastník a na jeho náklady bude znečištěný bioodpad odvezen a zpracován mimo kompostárnu. Pokud by se problém opakoval, může mu být nádoba i odebrána. Do nádoby nepatří žádné typy sáčku! Nepatří tam ani biologicky rozložitelné sáčky jako je papír nebo biologicky (takzvaně) rozložitelný plast. 

 

Proč jako živnostník budu platit stejnou cenu jako doposud?

Obec je dle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, povinna zajistit místa pro odkládání veškerého komunálního odpadu produkovaného fyzickými nepodnikajícími osobami na jejím katastrálním území. Obec je následně i původcem vysbíraného bioodpadu a přebírá za něj zodpovědnost. Z toho důvodu můžeme nabídnout fyzickým osobám při převzetí systému pod město svoz zdarma. Živnostníci jsou dle zákona o odpadech sami původci odpadu, který vzniká při jejich činnosti a jsou povinni jej předávat odpovědné osobě. Jestliže při jejich činnosti vzniká bioodpad rostlinného původu, jsou povinni tento odpad předat oprávněné osobě, typicky svozové společnosti, a řídit se jejím ceníkem za danou službu.

 

Kdy mi nádobu na bioodpad přivezou?

Po vyplnění on-line registračního formuláře: https://bio.praha.eu/formular/ a potvrzení Registrace mi bude nádoba na bioodpad dodána v co nejkratším termínu, který se bude odvíjet od logistických možností svozové společnosti.

 

Hnědou popelnici na rostlinný bioodpad už mám. Co přinese změna pro mě?

Převzetím služby pod správu města v roce 2021 je pro vlastníky nemovitostí, tedy pro ty z vás, kteří již nyní využívají nádobu na bioodpad vše beze změny, jen je biopopelnice poskytována zdarma.  Veškeré náklady spojené se zajištěním služby budou nově hrazeny z rozpočtu města. Město zároveň navíc umožní objednat si kromě četností svozu 1x za 14 dní i častější odvoz, a to 1x nebo 2x týdně. V ceně za svoz bioodpadu je kalkulováno rovněž i jedno umytí sběrné nádoby za rok.

Předpokládáme tedy, že službu svozu bioodpadu budete využívat i nadále ve zvýhodněném obecním režimu, neboť třídění bioodpadů má cenu!

 

Proč je dobré rostlinný bioodpad sbírat odděleně?

Podíl rostlinného bioodpadu ve směsném komunálním odpadu je cca 20 % a tento podíl lze následně využít na kompostárně, kde řízeným procesem vzniká cenný kompost pro obohacení půdy živinami. V případě, že není bioodpad sbírán odděleně, končí bioodpad společně s ostatním směsným komunálním odpadem v zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO Malešice), kde jeho potenciál není dostatečně využit.

 

Jaké další výhody pořízení hnědé nádoby má?

Další nespornou výhodou, kromě zhodnocení surovin pro výrobu kompostu, je snížení objemu směsného komunálního odpadu, s čímž souvisí i snížení počtu nádob na směsný komunální odpad, a tedy úspora nákladů vašich domácností. 

 

Jak si můžu zajistit hnědé popelnice?

O nádobu na bioodpad lze požádat osobní návštěvou příslušného kontaktního centra dle svozových společností, které svážejí odpad na území Vaší městské části. Vlastník objektu na území Městské části Praha 22 se obrátí na Pražské služby, a. s., Průmyslová 615/32, 108 00, Praha 10 (areál ZEVO Malešice - spalovna), Pod Šancemi 444/1, 180 77, Praha 9 nebo Jungmannova 29 – pasáž Škodova paláce, 110 00, Praha 1. Kontakty: tel. - 284 091 888, 284 091 457 nebo 284 091 458, e-mail – info@psas.cz, prohlaseni4@psas.cz nebo bio@psas.cz. Případně má vlastník objektu možnost využít on-line registrační formulář: https://bio.praha.eu/formular/. Do 14 dnů pak obdržíte e-mail s registrací, který potvrdíte. Poté se v blízkosti vaše domu objeví hnědá bioopopelnice a můžete třídit.

 

Co do popelnice na bioodpad patří?

Do popelnice na bioodpad patří:

 • zbytky ovoce a zeleniny, slupky (včetně citrusových plodů)
 • čajové sáčky, kávová sedlina 
 • květiny (BEZ celofánu, šňůrek a květináčů)
 • tráva, plevel, drny se zeminou
 • košťály a celé rostliny, zbytky rostlin
 • listí
 • větve keřů i stromů
 • piliny, hobliny, kůra, štěpka
 • seno, sláma

 

Co do popelnice na bioodpad NEpatří?

Do popelnice na bioodpad rozhodně NEpatří:

 • všechny typy sáčků
 • papírové kapesníky, ubrousky
 • maso, masové omáčky, vývary, kosti, kůže
 • mléčné výrobky
 • vajíčka, včetně skořápek
 • zbytky z kuchyní rostlinného původu, které obsahují suroviny živočišného původu (pokrmy z masa, z vajec a mléka)
 • zbytky z kuchyní jako prošlé pečivo, těstoviny, knedlíky
 • skořápky z ořechů, pecky z ovoce
 • jedlý olej a tuk
 • zvířecí trus, moč a hnůj jako podestýlka domácích zvířat včetně exkrementů
 • peří, chlupy, vlasy
 • uhynulá zvířata
 • kontaminované piliny, hobliny, kůra, štěpka
 • nebezpečné odpady
 • obalové materiály, sklo
 • kamení

 

Jak často a kdy přesně se bioodpad sváží?

Vývozy bioodpadu provádí svozová společnsot Pražské služby, a. s. vždy v intervalu dvou týdnů. Konkrétní dny vývozu v dané lokalitě naleznete v harmonogramu nebo ve vyhledávači termínu svozu podle názvu ulice. V harmonogramu může občas dojít ke změnám, a to nejvíce ke dni  1. dubna a 30. listopadu. V případě změn je harmonogram vždy včas aktualizován. Nově je možný i častější svoz, jedenkrát, nebo dvakrát týdně, ale pouze v oblastech, kde se pro danou frekvenci najde dostatek zájemců.


Zdroj: Informace z Odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy a https://bioodpad.praha.eu/ a https://www.psas.cz/dejte-bioodpadu-druhou-sanci

 

Sběrné nádoby na bioodpad

Plastové nádoby 120 a 240 litrů

 

bio popelnice

bioodpad

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMAČNÍ KAMPAŇ - Dejte BIOodpadu 2. šanci!
Pořiďte mu hnědou BIOpopelnici

 

Jen v hnědé BIOpopelnici dostane rostlinný odpad z domácností šanci být ještě užitečný. Například kuchyňské odřezky, slupky, uschlé kytice, ale také posekaná tráva z vašich zahrad se v kompostárnách promění ve výživný kompost pro pražské parky, sady a zahrady. A čím více se budou zelenit, o to zdravější vzduch budeme všichni dýchat.
 

Hnědá BIOpopelnice? Tu nemám…
Vy možná ještě ne, ale přes 13 000 pražských domácností už ano. Chcete ji? Pokud jste vlastník nemovitosti, sdružení vlastníků, bytové družstvo apod., stačí vyplnit a odeslat formulář, který najdete na https://bio.praha.eu/formular/. Jako běžný nájemník požádejte o objednání BIOpopelnice povolanou osobu. Svoz bioodpadu je pro vlastníky nemovitostí volitelný a je zdarma. Veškeré náklady na svoz jsou hrazeny z rozpočtu města. Celé to má také další finanční výhodu. BIOpopelnice vám navíc totiž sníží poplatky za odvoz odpadu. Po převzetí služby pod Magistrát hl. m. Prahy je pro vlastníky nemovitostí, kteří již nyní využívají BIOpopelnici, poskytována od 1. 1. 2022 zdarma. Zároveň je umožněno vlastníkům nemovitostí objednat si kromě četností svozu 1x za 14 dní i častější odvoz, a to 1x nebo 2x týdně.

Nenechte živiny odlétat komínem

Nezdá se to, ale rostlinný odpad tvoří až 20 % obsahu běžných popelnic. Pětina odpadků, které by ještě mohly posloužit ozdravení ovzduší, končí ve spalovně… Topivo je to ale mizerné, špatně hoří. Živiny vyletí bez užitku komínem. Čistý separovaný bioodpad je svážen do kompostáren v Praze a Středočeském kraji a dál slouží jako hnojivo. Pražská zeleň proto bude jen vzkvétat. A zkvalitnění zeleně, a tedy i životního prostředí, znamená zkvalitnění života nás všech.

 

Do kompostu s ním!

Kompostování je proces aerobní. Jedná se o rozklad materiálu pomocí celé řady organismů, pro které je organický materiál potravou. Celý proces spočívá v tom, že mikrobům a drobným půdním živočichům, jako jsou například žížaly, jsou v kompostárnách dopřány ideální podmínky pro to, aby přeměnily organické látky na kompost. Výsledný produkt obsahuje především humus, nedocenitelnou surovinu. Humus v půdě zadržuje vodu, zachycuje zdraví škodlivé látky a vyrovnává kyselost. Humus i ostatní půdní organická hmota zvyšuje kyprost, soudržnost a udržuje ideální skladbu mikrobů v půdě. Pokud proces kompostování správně probíhá, kompost nezapáchá.


Neutopme se v odpadcích
Je tu i další důvod, proč třídit: Neustále rostoucí množství směsného odpadu. Odkládání BIOodpadu do BIOpopelnic skutečně dokáže zmenšit objem pražských odpadků o už zmíněnou pětinu. Což je dost, aby to za pořízení BIOpopelnice a pár kroků navíc stálo.

Je to snadné!
Abyste věděli, co do BIOpopelnice na rostlinný odpad patří a co ne, nabízíme vám přehledný seznam. Je to snadné, ale je třeba dávat dobrý pozor. Některý odpad, který se na první pohled jeví jako žádoucí, do BIOpopelnice nepatří. Jedná se například o zbytky odpadu, který obsahuje suroviny živočišného původu. Dále do BIOpopelnice nepatří, možná pro někoho překvapivě, také podestýlky domácích zvířat včetně exkrementů.
 

ANO


·  zbytky ovoce a zeleniny, slupky (včetně citrusových plodů)

·  čajové sáčky, kávové sedliny

·  květiny (BEZ celofánu, šňůrek a květináčů)

·  tráva, plevel, drny se zeminou

·  košťály a celé rostliny, zbytky rostlin

·  listí

·  větve keřů i stromů

·  piliny, hobliny, kůra, štěpka

·  seno, sláma

 

NE

 • všechny typy sáčků
 • maso, masové omáčky, vývary, kosti, kůže
 • mléčné výrobky
 • vajíčka (včetně skořápek)
 • zbytky obsahující suroviny živočišného původu
 • prošlé pečivo, těstoviny, knedlíky
 • skořápky z ořechů, pecky z ovoce
 • jedlý olej a tuk
 • zvířecí exkrementy
 • peří, chlupy, vlasy
 • uhynulá zvířata
 • znečištěné piliny, hobliny, kůra, štěpka
 • nebezpečné odpady
 • obalové materiály
 • vlhčené ubrousky
 • kamení

 

V případě, že bude nádoba přistavována se znečištěným obsahem, odpovědnost nese vlastník a na jeho náklady bude znečištěný bioodpad odvezen a zpracován mimo kompostárnu. Pokud by se problém opakoval, může mu být nádoba i odebrána. Do nádoby nepatří žádné typy sáčku! Nepatří tam ani biologicky rozložitelné sáčky jako je papír nebo biologicky (takzvaně) rozložitelný plast.

 

webové stránky: https://bioodpad.praha.eu/

e-mail: bioodpad@praha.eu, bio@psas.cz

registrační formulář: https://bio.praha.eu/formular/

 

Zdroj: Informace z Odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy, Google

Datum vložení: 10. 1. 2022 10:01
Datum poslední aktualizace: 10. 1. 2024 17:29
Autor: Ing. Jitka Kochánková