Městská část Praha 22
Praha 22

Co je sociálně - právní ochrana dětí…

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Úsek sociálně-právní ochrany dětí

Co je sociálně - právní ochrana dětí...


Ochranou dětí rozumíme ochranu souboru práv a oprávněných zájmů dítěte, která je předmětem činnosti mnoha orgánů a fyzických a právnických osob v různých oblastech působnosti. Je zakotvena v právních předpisech nejen v oblasti rodinněprávní a sociální, ale též např. v předpisech trestních, občanskoprávních, školských, zdravotnických aj.

Sociálně-právní ochrana dětí je pojmem užším než pojem „ochrana dětí“. Představuje zajištění práva dítěte na život, příznivý vývoj, na rodičovskou péči a život v rodině, též práva dítěte na identitu, svobodu myšlení, svědomí a náboženství, na vzdělání a zaměstnání.

Zahrnuje ochranu dětí před násilím, zneužíváním, zanedbáváním a vykořisťováním.    

Konkrétně upravuje sociálně-právní ochranu dětí zákon o sociálně-právní ochraně dětí, tj. zákon č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Tento zákon v § 1 stanoví, že sociálně-právní ochranou dětí se rozumí zejména ochrana práv dětí na příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění, působení k obnovení narušených funkcí rodiny a zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině.

Předním hlediskem poskytování sociálně-právní ochrany dětí je nejlepší zájem, prospěch a blaho dětí, ochrana rodičovství a rodiny a vzájemné právo rodičů a dětí na rodičovskou výchovu a péči, s přihlédnutím k širšímu sociálnímu prostředí dítěte.


Komu je sociálně-právní ochrana dětí poskytována?

Sociálně-právní ochrana dětí je poskytována bezplatně všem nezletilým dětem bez rozdílu. Tzn., že sociálně-právní ochrana se vztahuje na každou nezletilou osobu, tj. osobu do 18 - ti let věku. V případech, kdy  děti mladší 18 – ti let nabyly plné svéprávnosti /dříve tzv. „zplnoletnění“/, je poskytována sociálně-právní ochrana jen v zákonem přesně vymezených případech a v zákoně o sociálně-právní ochraně dětí je výslovně stanoveno, že příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí je povinen plně respektovat vůli dítěte, které nabylo plné svéprávnosti.

Sociálně-právní ochrana dětí se poskytuje všem dětem na území ČR bez ohledu na jejich státní občanství. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí v § 2 odst. 2 podrobně vymezuje, jakým dětem se poskytuje sociálně-právní ochrana v plném rozsahu. Jsou to zejména děti, které mají v ČR trvalý pobyt nebo povolení k trvalému pobytu nebo oprávnění trvale pobývat, jsou azylanty nebo osobami požívajícími doplňkovou ochranu, mají podánu žádost o udělení mezinárodní ochrany, jsou dětmi pobývajícími s rodiči, kteří splňují některou z těchto podmínek aj. I dětem neuvedeným v § 2 odst.  2 je poskytována sociálně-právní ochrana, ale pouze v nezbytném rozsahu - každý obecní úřad je povinen učinit opatření k ochraně života a zdraví dítěte a pro zajištění uspokojení jeho základních životních potřeb, včetně potřeby zdravotních služeb, a to v případě vážného ohrožení nebo narušení příznivého vývoje dítěte, života dítěte nebo jestliže se dítě ocitne bez jakékoliv péče.

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí v § 6 vymezuje situace, ve kterých je zejména sociálně-právní ochrana  poskytována. Jedná se pouze o výčet příkladů situací, neboť všechny situace, s nimiž se děti, resp. děti s rodiči, v životě setkávají, není možno žádným právním předpisem obsáhnout.


Kdo sociálně-právní ochranu dětí poskytuje? 

Ochranu dětí obecně poskytují soudy. Sociálně-právní ochranu dětí poskytují specializované orgány, tj. orgány sociálně-právní ochrany dětí. Orgány sociálně-právní ochrany dětí jsou obecní úřady s rozšířenou působností, tj. obecní úřady tzv. obcí III. typu /v Praze úřady městských částí Praha 1 – 22/, obecní úřady, krajské úřady /v Praze Magistrát hl. města Prahy/, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí a Úřad práce /krajské pobočky a pobočka pro hl. m. Prahu/.

Vedle toho sociálně-právní ochranu dětí zajišťují také obce v samostatné působnosti, kraje v samostatné působnosti, komise pro sociálně-právní ochranu dětí jako zvláštní orgán obce zřízený starostou a fyzické a právnické osoby, které získaly pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí na základě rozhodnutí příslušného krajského úřadu /příp. příslušné komise pro sociálně-právní ochranu dětí/.          

Při své činnosti orgány sociálně-právní ochrany dětí uplatňují různá opatření, která jsou upravena právními předpisy a jejichž využití závisí na konkrétní situaci rodiny a dítěte a na míře ohrožení dítěte. Důraz je kladen na preventivní působení, na ochranu dětí před sociálně patologickými jevy, na sanaci rodin. Vzhledem k tomu, že dítě je nositelem práv, která vyplývají z našeho právního řádu a mezinárodních závazků, odpovídá stát za ochranu dítěte a jeho zdravého vývoje. Stát však nenahrazuje povinnosti a odpovědnost rodičů dítěte.     

Bezprostřední opatření k ochraně práv dětí a v jejich zájmu činí především obecní úřady obcí s rozšířenou působností a obecní úřady.

Krajské úřady zejména vykonávají ve vztahu k orgánům sociálně-právní ochrany dětí obcí s rozšířenou působností kontrolní a metodickou činnost, jsou též orgánem odvolacím ve věcech rozhodnutí vydaných těmito orgány ve správním řízení. Dále je kupř. v kompetenci krajských úřadů rozhodování o udělení pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí fyzickým a právnickým osobám a zprostředkování náhradní rodinné péče.

Ministerstvo práce a sociálních věcí řídí výkon státní správy na úseku sociálně-právní ochrany dětí přípravou právních předpisů, směrnic, vydáváním metodických pokynů a stanovisek. Dále je kontrolním orgánem ve vztahu ke krajským úřadům a též odvolacím orgánem ve věcech rozhodnutí vydaných krajskými úřady ve správním řízení. Oproti minulosti se v současné době již MPSV přímo nepodílí na zprostředkování náhradní rodinné péče, je však oprávněno podávat krajskému úřadu a Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí k tomuto podněty.

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí /se sídlem v Brně/ řeší ochranu dětí ve vztahu k cizině.

Krajské pobočky Úřadu práce mj. realizují u fyzických a právnických osob s pověřením k výkonu sociálně-právní ochrany inspekce poskytování sociálně-právní ochrany.