Městská část Praha 22
Praha 22

Nahlížení do spisové dokumentace

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Úsek sociálně-právní ochrany dětí

Nahlížení do spisové dokumentace

Spisová dokumentace nezletilých dětí vedená orgánem sociálně-právní ochrany dětí obsahuje kromě osobních údajů o dětech a rodičích a o výchovných poměrech dětí, písemných vyhotovení podání k různým orgánům, písemných vyhotovení zpráv různých orgánů, písemných vyhotovení rozhodnutí různých orgánů aj., i záznamy o jednáních s rodiči, nezletilým dítětem či jinými osobami, o provedených šetřeních v rodině, o telefonických hovorech a příp. další záznamy. Do spisu vedeného o dítěti zdejším úsekem sociálně-právní ochrany dětí jsou zaznamenávány průběžně veškeré úkony v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany konané a veškeré informace v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí nabyté a jsou do něj zakládány veškeré dokumenty v souvislosti s výkonem agendy sociálně-právní ochrany dětí získané.

Spis je kompletně veden dle pravidel stanovených směrnicí MPSV. Vlastní záznamy pracovnic úseku sociálně-právní ochrany dětí jsou vyhotovovány na počítači, jsou tedy čitelné. Ze záznamu je patrno, čeho se týká, k jakému spisu přísluší, kdy byl proveden, kdy došlo k popisované události /resp. byl proveden popisovaný úkon/. Každý záznam je zakončen jménem a příjmením pracovnice, která záznam vyhotovila, s uvedením její funkce a zařazení jako pracovnice ÚMČ Praha 22. Vždy je připojen podpis pracovnice. Záznamy jsou psány běžným jazykem tak, aby byly srozumitelné pro klienta.

Žádosti o nahlížení do spisové dokumentace vedené k nezletilému dítěti orgánem sociálně-právní ochrany dětí se řídí ustanovením § 55 odst. 5 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Nahlížet do spisové dokumentace dětí je oprávněn na základě žádosti pouze rodič dítěte, kterému náleží rodičovská odpovědnost, jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte nebo jejich zástupce na základě písemně udělené plné moci. Do spisové dokumentace týkající se osvojení dítěte je dále oprávněn na základě žádosti nahlížet i osvojenec, jakmile nabyl svéprávnosti.

Pro usnadnění podání žádosti o nahlížení do spisové dokumentace vypracovaly pracovnice úseku sociálně-právní ochrany dětí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ Praha 22 pro žadatele formulář /viz dále/. Formulář pochopitelně není závazný. Ze žádosti podané klientem nicméně musí být zřejmé, kdo a co žádá a musí být opatřena originálním podpisem žadatele. Žádost musí mít písemnou formu a musí být doručena osobně nebo poštou nebo elektronicky s ověřeným podpisem na ÚMČ Praha 22. Žádost může být rovněž vyslovena ústně při jednání na úseku sociálně-právní ochrany dětí a posléze zpracována s pracovnicí úseku písemně. K žádostem o nahlédnutí do spisové dokumentace zaslané e-mailem bez elektronického podpisu pracovnice úseku sociálně-právní ochrany dětí vyžadují jejich doplnění o elektronický podpis, příp. se s klientem domluví na jiném způsobu podání žádosti. Na nedostatky žádosti, kterou pracovnice úseku sociálně-právní ochrany dětí obdržela, je klient ze strany pracovnice úseku upozorněn.

Na nahlížení do spisové dokumentace vedené orgánem sociálně-právní ochrany dětí se zásadně nevztahuje zákon o svobodném přístupu k informacím. Správní řád se vztahuje pouze na tu /event. vloženou/ část spisové dokumentace nezletilého dítěte, která se týká /případně vedeného/ správního řízení.

Postup pracovnic úseku sociálně-právní ochrany dětí ve vztahu k podané žádosti o nahlížení do spisové dokumentace se řídí § 55 odst. 6 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Orgán sociálně-právní ochrany dětí buď nahlížení do spisové dokumentace umožní - a v tomto případě sdělí termín /přičemž nevydává rozhodnutí/, nebo rozhodnutím nahlížení do spisové dokumentace odmítne. Proti tomuto správnímu rozhodnutí úseku sociálně-právní ochrany dětí se lze odvolat. Odvolacím orgánem je Magistrát hlavního města Prahy, Odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči, oddělení sociální péče, se sídlem v Praze 1, Charvátova 145/9. Odvolání tomuto orgánu je zasíláno prostřednictvím Úřadu městské části Praha 22, který napadené rozhodnutí vydal.              

Je-li součástí spisové dokumentace vedené orgánem sociálně-právní ochrany dětí složka týkající se vedeného správního řízení, na nahlížení výhradně do této části spisové dokumentace se vztahuje ustanovení § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Dle citovaného zákona jsou oprávněni nahlížet do spisu účastníci správního řízení nebo jejich zástupci a dále jiné osoby, pokud na nahlížení do spisu prokáží právní zájem nebo jiný vážný důvod a nebude-li tím porušeno právo účastníků řízení nebo jiných dotčených osob nebo veřejný zájem. Pokud je odepřeno osobě nahlížet do části spisu týkající se správního řízení, vydává o tom úsek sociálně-právní ochrany dětí jako správní orgán usnesení.

V souladu s relevantními právními předpisy, tj. s ustanoveními zákona o sociálně-právní ochraně dětí a pro část spisu týkající se správního řízení s ustanoveními správního řádu, pracovnice úseku sociálně-právní ochrany dětí umožňují při nahlížení do spisové dokumentace klientovi činit si výpisy a pořídit si kopie spisové dokumentace či její části.   

Případné pořizování kopií ze spisové dokumentace, vedené k nezletilému dítěti orgánem sociálně-právní ochrany dětí, nahlížejícím klientem s využitím technických prostředků orgánu sociálně-právní ochrany dětí je zpoplatněno, a to dle přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Na tuto skutečnost je klient ve formuláři, připraveném zdejším úsekem sociálně-právní ochrany dětí pro účely podání žádosti o nahlížení do spisové dokumentace, upozorněn. Rovněž je na tuto skutečnost vždy klient upozorněn i ústně při realizaci nahlížení do spisové dokumentace. 

 

  • Formulář „Žádosti o nahlédnutí do spisové dokumentace“ je možno si vytisknout a použít, příp. využít jako vzor (soubor ve formátu PDF ke stažení zde).