Městská část Praha 22
Praha 22

Některé pojmy sociální kurately pro děti a mládež

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Úsek sociálně-právní ochrany dětí

Některé pojmy sociální kurately pro děti a mládež
 
  • Záškoláctví

Školní docházka dětí v ČR je povinná po dobu 9-ti školních roků, nejvýše však do konce školního roku, ve kterém dítě dosáhne 17-ti let.

Záškoláctvím nazýváme jev, kdy se dítě úmyslně a bez omluvitelného důvodu neúčastní vyučování bez vědomí rodičů. Při tzv. pravém záškoláctví dítě do školy nechodí a rodiče o tom nevědí. Někteří rodiče jsou o tom, že dítě do školy bezdůvodně nechodí, informováni a někteří dítě dokonce doma místo školy sami nechávají /záškoláctví s vědomím rodičů/. Jindy dítě rodiče přesvědčuje, že pro zdravotní indispozici do školy nemá jít /záškoláctví s klamáním rodičů/. K záškoláctví patří i případy útěků ze školy a naprostého odmítání školy.

Záškoláctví výrazně poškozuje samotné dítě a je i v rozporu se zájmem společnosti. Je třeba odhalit jeho příčiny, často za pomoci odborníků na dětskou psychologii či psychiatrii, a včas ho řešit.

Nedbá-li rodič na plnění povinné školní docházky dítěte, může být dle našich právních předpisů shledán vinným přestupkem nebo i trestným činem.
 

  • Přestupek

Je definován v § 2 odst. 1 zákona o přestupcích.

Je to zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je jako přestupek výslovně označeno v zákoně o přestupcích nebo v jiném zákoně. Je typem správního deliktu.

Odpovědným za přestupek se dítě stává dovršením 15. roku věku. Pro přestupky dětí ve věku 15 – 18 let /rozhodný je věk v době spáchání přestupku/ obsahuje zákon o přestupcích zvláštní ustanovení. Právní úprava přestupků dětí 15-ti až 18-ti letých reflektuje potřebu působit na nezletilého pachatele přestupku především preventivně a výchovně a poskytnout mu zvláštní ochranu, jak vyžaduje Úmluva o právech dítěte a Listina základních práv a svobod.  

 

  • Trestný čin

Je definován v § 13 odst. 1 trestního zákoníku.

Trestným činem je protiprávní čin, který je jako trestný čin označen v trestním zákoníku a nese znaky uvedené v trestním zákoníku. Je to natolik společensky škodlivý čin, že nelze aplikovat odpovědnost podle jiného právního předpisu.

Trestné činy rozlišujeme na přečiny a zločiny. K přečinům patří všechny nedbalostní trestné činy a dále úmyslné trestné činy, za které hrozí trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby do 5-ti let. Zločiny jsou všechny úmyslné trestné činy, za které hrozí trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nad 5 let. Zvláštní skupinou jsou zvlášť závažné zločiny s horní hranicí trestní sazby nejméně 10 let.   

 

  • Provinění

Je trestný čin spáchaný dítětem starším 15-ti let /a mladším 18-ti let/.

S ohledem na potřebu především preventivního a výchovného působení na pachatele provinění a se zřetelem na specifika pachatele ve věku mladistvého je v případech provinění dítěte aplikován zvláštní zákon, jímž je zákon o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže. Zvláštní ustanovení týkající se mladistvých jsou také v trestním zákoníku a v trestním řádu. Soud pro mládež může mladistvému pachateli provinění uložit výchovná, ochranná a/nebo trestní opatření.

 

  • Jinak trestný čin

Je čin, který by byl trestným činem, byl však spáchán dítětem mladším 15-ti let, které dle naší právní úpravy není trestně odpovědné. Na návrh státního zástupce může dítěti mladšímu 15-ti let soud v nikoli trestním řízení uložit opatření, např. dohled probačního úředníka, zařazení do terapeutického nebo výchovného programu, ochrannou výchovu.

 

  • Návykové látky

Pojem „návykové látky“ zahrnuje všechny látky, přírodní i syntetické, které mají psychotropní účinky a mohou způsobit vznik závislosti. Podle působení na centrální nervový systém zjednodušeně rozlišujeme látky tlumící /např. alkohol, opiáty/, látky stimulující /např. kofein, kokain, amfetamin/ a halucinogeny /např. kanabinoidy, LSD/.

 

  • Zneužívání návykových látek

V období dospívání není neobvyklé experimentování s návykovými látkami /nikotin, alkohol, kanabinoidy/. O abúzu hovoříme tehdy, jsou-li návykové látky nadužívány, škodlivě zneužívány. Vlivem množství faktorů, týkajících se povahy zneužívané látky, osoby zneužívající i vlivů sociálního prostředí, v některých případech dochází k rozvoji drogové /vč. alkoholové/ závislosti. Závislost je charakterizována lpěním na dané látce, snahou navodit si stavy související s jejím účinkem na organismus a vyhnout se nepříjemným psychickým a fyzickým stavům z abstinence.

V ambulantní i pobytové léčbě zneužívání návykových látek dětmi je nutné intenzivní zapojení rodinných příslušníků. 

 

  • Prostituce

Prostituce je definována jako poskytování sexuálních služeb za peněžitou odměnu nebo za jinou protihodnotu.
Prostituce není v ČR trestným činem. Naše právní úprava postihuje kuplířství a obchodování s lidmi. Jednotlivé obce mohou obecními vyhláškami v zájmu ochrany veřejného pořádku regulovat prostituci na svém území.