Městská část Praha 22
Praha 22

Oznámení ohrožení dítěte orgánu SPOD

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Úsek sociálně-právní ochrany dětí

Oznámení ohrožení dítěte orgánu SPOD

Pracovnice úseku sociálně-právní ochrany dětí při výkonu svěřené agendy vykonávají i pracovní aktivity v terénu, monitorují dění v lokalitě a spolupracují s mnohými organizacemi a institucemi podílejícími se na sociálně-právní ochraně dětí.

V některých případech je ale účinné kroky k pomoci dítěti v nepříznivé rodinné/životní situaci nebo dítěti v ohrožení možno poskytnout jen díky tomu, že úsek sociálně-právní ochrany dětí jako orgán sociálně-právní ochrany dětí je o situaci dítěte informován „nahlášením“ z jiných zdrojů. Pro určité případy ohrožení dítěte /kdy se vše děje tzv. „za zavřenými dveřmi“/ je dokonce typické, že k tomu, aby situace dítěte /a potažmo rodiny/ byla řešena, je nezbytný popud „zvenku“. 


Kdo a za jakých podmínek může ohrožení dítěte orgánu sociálně-právní ochrany dětí oznámit?

  • Pracovnice úseku sociálně-právní ochrany dětí přijímají oznámení o ohrožení dítěte od fyzických osob, škol a školských zařízení, zdravotnických zařízení, Policie ČR či Městské policie, tato oznámení důkladně prověřují a dále v případu nezletilého dítěte postupují v závislosti na závěrech vyhodnocení situace rodiny a dítěte, tj. v závislosti na tom, zda je prokázáno ohrožení dítěte tak, jak jej vymezuje zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. 
  • Pracovnice úseku sociálně-právní ochrany dětí přijímají oznámení – upozornění kohokoliv /tj. jakékoliv osoby, která se dozvěděla…/, že rodiče určitého dítěte nemohou plnit povinnosti vyplývající z rodičovské odpovědnosti, práva vyplývající z rodičovské odpovědnosti zneužívají, a o dalších skutečnostech jinak určujících, že dítě je ohrožené ve smyslu § 6 citovaného zákona.  Oprávnění učinit toto oznámení u orgánu sociálně-právní ochrany dětí má každý, a to dle § 7 odst. 2 citovaného zákona. O osobě, která učinila oznámení u orgánu sociálně-právní ochrany dětí, jak je výše uvedeno, pracovnice úseku sociálně-právní ochrany dětí zachovávají mlčenlivost. /Tuto povinnost jim stanoví § 57 odst. 1 citovaného zákona./
  • Na pracovnice úseku sociálně-právní ochrany dětí /stejně jako na pracovníky škol, školských zařízení, zdravotnických zařízení aj./ se mohou se žádostí o pomoc obrátit i samotné děti, a to jak ve své záležitosti a pro ochranu svých práv, tak v záležitosti svých kamarádů, spolužáků atp. Děti mohou vyhledat pomoc u orgánu sociálně-právní ochrany dětí i bez vědomí svých rodičů. Toto upravuje § 8 odst. 1 citovaného zákona.
  • Pracovnice úseku sociálně-právní ochrany dětí přijímají oznámení o tom, že je dítě ohroženo, od státních orgánů, osob pověřených výkonem sociálně-právní ochrany dětí, škol, školských zařízení, poskytovatelů zdravotnických služeb a od dalších zařízení pro děti, která tím plní povinnost tuto skutečnost nahlásit orgánu sociálně-právní ochrany dětí bezodkladně poté, co se o ní dozví.  Tuto povinnost mají stanovenu v § 10 odst. 4 citovaného zákona. Zde se rovněž výslovně stanoví, že při plnění této povinnosti se povinné subjekty nemohou dovolávat povinnosti zachovávat mlčenlivost podle zvláštního právního předpisu.

 

Neoznámení trestného činu a nepřekažení trestného činu

K tématu oprávnění/povinnosti oznamování ohrožení dítěte orgánu sociálně-právní ochrany dětí, v našem případě pracovnicím úseku sociálně-právní ochrany dětí, dodáváme zákonné povinnosti každého /kromě výjimek trestním zákoníkem stanovených/ oznámit určité trestné činy a určité trestné činy překazit, z čehož vyplývá trestnost tzv. neoznámení trestného činu a trestnost tzv. nepřekažení trestného činu.
Toto upravuje zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, který vymezuje v § 367 trestný čin nepřekažení trestného činu a v § 368 trestný čin neoznámení trestného činu.

Nepřekažení trestného činu dle § 367 trestního zákoníku znamená nepřekažení spáchání nebo dokončení některých trestných činů páchaných jinou osobou, o jejichž přípravě nebo páchání se dotyčný hodnověrným způsobem dozví. Překazit trestný čin jiného lze i jeho včasným oznámením Policii ČR nebo státnímu zástupci. Ve vztahu k našemu tématu se trestného činu nepřekažení trestného činu může dopustit ten, kdo nepřekazí např. trestný čin znásilnění, pohlavního zneužití, zneužití dítěte k výrobě pornografie či týrání svěřené osoby.

Neoznámení trestného činu dle § 368 trestního zákoníku znamená neoznámení toho, že jiným byl spáchán některý z trestných činů, pokud se o tom dotyčný hodnověrným způsobem dozví. Oznámit uvedené trestné činy jiného je nutno bez odkladu Policii ČR nebo státnímu zástupci. Ve vztahu k našemu tématu se trestného činu neoznámení trestného činu může dopustit ten, kdo neoznámí např. trestné činy zneužití dítěte k výrobě pornografie či týrání svěřené osoby.