Městská část Praha 22
Praha 22

Určování a popírání otcovství

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Úsek sociálně-právní ochrany dětí

Určování a popírání otcovství

Určování rodičovství upravuje v Hlavě II., dílu 2., oddílu 1. zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník /dále jen „NOZ“/. Určování /a popírání/ otcovství jsou věnovány §§ 776 až 793 včetně NOZ.

Již tradičně je právní úprava určování otcovství založena na tzv. třech domněnkách otcovství.  Přesto NOZ zavedl některé novinky ve vztahu ke všem třem domněnkám otcovství. Následující text předkládá základní informace k poměrně obsáhlému a komplikovanému tématu určování otcovství dle aktuálních právních předpisů. Ve složitějších případech je vhodné konzultovat záležitost na úseku sociálně-právní ochrany dětí nebo v právní poradně.

Prvá domněnka otcovství

Prvá domněnka otcovství svědčí manželovi matky dítěte. Platí, že narodí-li se dítě za trvání manželství nebo v době do uplynutí 300 dnů od zániku manželství /či od prohlášení manželství za neplatné nebo od prohlášení manžela za nezvěstného/, má se za to, že otcem dítěte je manžel matky dítěte. Prvá domněnka otcovství tedy vychází z toho, že právní stav /=manželství/ je v souladu s biologickým a sociálním rodičovstvím. Zápis manžela matky dítěte jako otce dítěte se v tomto případě provádí automaticky. Není přitom rozhodné např., zda manželé spolu žijí, zda manžel o těhotenství manželky věděl, zda objektivně mohl dítě zplodit aj.

Podstatné je, že v době trvání prvé domněnky otcovství nelze, až na výjimku /viz dále/, zakotvit otcovství jinak, ať už soudně, nebo prohlášením na matričním úřadě.

Příklad

Na matriční úřad se dostaví matka novorozeného dítěte a její partner, který je biologickým otcem dítěte. Matka dítěte je dosud vdaná, s manželem téměř tři roky fakticky nežije. Otcovství k dítěti nelze určit souhlasným prohlášením matky dítěte a jejího partnera, neboť se zde uplatní prvá domněnka otcovství, tj. za otce dítěte je považován manžel matky dítěte a ten také je zapsán do rodného listu dítěte jako jeho otec.

Prvá domněnka otcovství je vyvratitelná. Ve stanovených lhůtách mohou popřít prvou domněnku otcovství svým návrhem k soudu manžel matky dítěte /při splnění zákonem stanovených podmínek/ i matka dítěte.

Pokud žena uzavře po zániku manželství nové manželství, i v případě, že se dítě narodí ve lhůtě do 300 dnů od zániku předchozího manželství, je za otce dítěte považován nový manžel matky dítěte. Nový manžel matky dítěte může ve stanovené lhůtě otcovství k dítěti návrhem k soudu popírat.

NOZ zavedl významnou novinku – možnost tzv. konverze prvé domněnky otcovství ve prospěch domněnky druhé. Nová právní úprava tím reaguje na reálný život s vysokou rozvodovostí a nikoliv neobvyklou situací, kdy biologickým otcem dítěte je jiný muž než manžel matky dítěte.  

Jestliže se dítě narodí v době od zahájení řízení o rozvodu manželství do 300 dnů po zániku manželství a současně /bývalý/ manžel, matka dítěte nebo muž, který tvrdí, že je otcem dítěte, podají k soudu návrh na určení otcovství a následně před soudem trojstranným prohlášením /bývalý/ manžel matky dítěte popře své otcovství  k dítěti, jiný muž se současně k otcovství k dítěti přihlásí a matka dítěte se k jejich prohlášení připojí, má se za to, že otcem dítěte je muž, který toto o sobě prohlásil.

Uvedená novinka má však další podmínky – podrobněji viz § 777 NOZ.

Druhá domněnka otcovství   

Druhá domněnka otcovství se může uplatnit pouze tehdy, pokud se neuplatnila prvá /svědčící manželovi matky/, případně byla-li prvá domněnka otcovství soudně vyvrácena, aniž byl soudně otec dítěte určen. /Výjimkou je výše uvedená možnost konverze prvé domněnky otcovství v druhou./ Dle druhé domněnky otcovství se má za to, že otcem dítěte je muž, jehož otcovství k dítěti /již narozenému, nebo dosud nenarozenému, ale již počatému/ bylo určeno souhlasným prohlášením matky dítěte a tohoto muže před soudem nebo na matričním úřadu. Osoby ne plně svéprávné /vč. nezletilých/ mohou toto prohlášení činit pouze před soudem.

Příklad

Neprovdaná matka ročního dítěte, jehož otec není určen /tj. v rodném listě dítěte je „neuveden“/, se dostaví na matriční úřad s mužem, který spolu s matkou dítěte prohlásí, že je otcem dítěte. Žena i muž doložili své doklady totožnosti, rodné listy i rodný list dítěte. Na základě jejich prohlášení bude určen dotyčný muž otcem dítěte. Bude vyhotoven nový rodný list dítěte.

Druhá domněnka otcovství je vyvratitelná. Ve stanovených lhůtách mohou popřít otcovství muže, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů, svým návrhem k soudu matka dítěte i příslušný muž /je-li jeho otcovství vyloučeno/. NOZ navíc umožňuje zahájit z moci úřední /i bez návrhu/ řízení o popření otcovství určeného dle druhé domněnky otcovství, jestliže takto určený otec dítěte nemůže být otcem dítěte, vyžaduje-li to zájem dítěte a mají-li být naplněna ustanovení zaručující základní lidská práva.

Třetí domněnka otcovství

Třetí domněnka otcovství se uplatňuje pouze tehdy, jestliže se neuplatnila ani prvá, ani druhá domněnka otcovství. Na rozdíl od prvé a druhé domněnky otcovství se třetí uplatňuje v soudním řízení. Platí, že pokud k určení otcovství nedošlo výše uvedenými způsoby, mohou matka dítěte, muž, který tvrdí, že je otcem dítěte, i dítě navrhnout, aby otcovství určil soud. Má se za to, že otcem dítěte je muž, který s matkou dítěte souložil v době, od které do narození dítěte neprošlo méně než 160 a více než 300 dnů, pokud jeho otcovství nevylučují závažné skutečnosti.

Soudní řízení je v tomto případě vedeno zásadou vyšetřovací. Důležitou úlohu mají v soudním sporech o určování /popírání/ otcovství odborná vyjádření a soudně znalecké posudky. V současnosti je nejčastěji soudy využívaným typem soudně znaleckého posudku analýza DNA /deoxyribonukleové kyseliny, která je nositelkou genetické informace/.

Příklad

Otcovství k dítěti bylo určeno v soudním řízení zahájeném na návrh matky dítěte. Rozsudek je pravomocný. Dítěti bude vyhotoven nový rodný list, v němž bude zapsán takto určený otec dítěte.

Třetí domněnka otcovství není vyvratitelná. Proti rozsudku o určení otcovství lze uplatnit běžné i mimořádné opravné prostředky.  

Určení otcovství na základě prvé, druhé nebo třetí domněnky otcovství zakládá rodičovskou odpovědnost muže – určeného otce dítěte vůči dítěti a příbuzenství dítěte s příbuznými tohoto muže, se všemi dalšími přesahy v právním řádu, např. v právu dědickém.