Městská část Praha 22
Praha 22

Odbor kanceláře úřadu

Odbor kanceláře úřadu

Odbor je výkonným orgánem tajemníka Úřadu.

Náplň odboru:

 • plní úkoly při krizovém plánování a hospodářko-mobilizační přípravě, vojenskosprávních záležitostech,materiálně technickém zabezpečení ochrany obyvatelstva, a při protipovodňových opatřeních
 • provádí veřejnosprávní kontrolu u příspěvkových organizací zřízených MČ a ostatních příjemců veřejné finanční podpory (dary, granty, finanční příspěvky a dotace) ve spolupráci s OE
 • plní úkoly vyplývající z funkce zřizovatele příspěvkových organizací včetně jejich financování a další úkoly stanovené vedením MČ a tajemníkem ÚMČ
 • metodicky zajišťuje oblast BOZP a PO dle platných právních předpisů včetně školení
 • organizačně zajišťuje společenské akce tajemníkem
 • zajišťuje veškeré sekretářské a administrativní práce pro tajemníka
 • zajišťuje dodržování genderového mainstreamingu na úseku školství, kultury a NNO
 • eviduje smlouvy a dohody uzavřené MČ a Úřadem
 • zajišťuje obecně prospěšné práce a veřejně prospěšné práce
 • spolupracuje v oblasti protidrogové prevence
 • zajišťuje agendu přestupků
 • eviduje  dotazy, podněty,  připomínky,  žádosti o informace, petice a  stížnosti  občanů
 • provádí registr zájmových sdružení právnických osob
 • zajišťuje výkon působnosti v oblasti památkové péče na území MČ
 • organizuje veřejné sbírky
 • přijímá oznámení o pořádání veřejných produkcí
 • spolupracuje s kulturními, tělovýchovnými a mládežnickými spolky a církvemi 
 •  koordinuje činnost při získávání grantů a dotací z rozpočtu HMP a ostatních orgánů pro zájmovou činnost  
 • zajišťuje kulturní a společenské akce pořádané MČ a Úřadem
 • zajišťuje provoz místní knihovny a muzea
 • obsluhuje telefonní ústřednu včetně faxu
 • vede kroniku obce
 • eviduje válečné hroby
 • provádí periodické hodnocení práce ředitelů ZŠ, MŠ a ŠJ
 • spolupracuje při zajišťování podmínek pro plnění povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu na území MČ Praha 22
 • zajišťuje podmínky pro předškolní vzdělávání v posledním roce před zahájením povinné školní docházky pro děti s místem trvalého pobytu v MČ Praha 22
 • vymezuje, aktualizuje školské spádové obvody
 • spolupracuje při zřizování školských rad při základních školách
 • spravuje počítačovou síť Úřadu
 • zajišťuje provoz dalších elektronických systémů Úřadu

 

Žádosti a formuláře naleznete zde.

Osoby

Petra Vaňková

pověřena řízením odboru

Vlasta Čepičková

sekretariát radních a místostarosty, spolky

Jana Frydrychová

sekretariát 1. místostarostky a radního, granty, dotace

Monika Kubšová

organizační činnosti, exekuce, smlouvy

Marek Grunner

krizové řízení

Mgr. Pavel Kappel

koordinátor participativního plánování

Pavel Čornej

přestupky, petice, stížnosti, informace

Ing. Michal Klich

kurátor muzea

Martin Holeček

informatika

Daniel Malenovský

informatika

Pavlína Harantová

školství, protidrogová koordinátorka, prevence kriminality

Kateřina Kykalová

knihovna
Telefon: 271 071 868
E-mail: knihovna@praha22.cz

Pavel Veverka

Uhříněveský zpravodaj, kultura