Městská část Praha 22
Praha 22

Odbor kanceláře úřadu

Odbor kanceláře úřadu

Odbor je výkonným orgánem tajemníka Úřadu.

Náplň odboru:

 • plní úkoly při krizovém plánování a hospodářko-mobilizační přípravě, vojenskosprávních záležitostech, materiálně technickém zabezpečení ochrany obyvatelstva, a při protipovodňových opatřeních
 • provádí veřejnosprávní kontrolu u příspěvkových organizací zřízených MČ a ostatních příjemců veřejné finanční podpory (dary, granty, finanční příspěvky a dotace) ve spolupráci s OE
 • plní úkoly vyplývající z funkce zřizovatele příspěvkových organizací včetně jejich financování a další úkoly stanovené vedením MČ a tajemníkem ÚMČ
 • organizačně zajišťuje společenské akce radních
 • zajišťuje veškeré sekretářské a administrativní práce pro radní
 • zajišťuje dodržování genderového mainstreamingu na svých úsecích
 • eviduje smlouvy a dohody uzavřené MČ a Úřadem
 • vede evidenci usnesení RMČ, ZMČ a zápisů jejich orgánů
 • spolupracuje v oblasti protidrogové prevence
 • zajišťuje agendu přestupků
 • eviduje  žádosti o informace, petice a  stížnosti  občanů
 • přijímá oznámení o pořádání veřejných produkcí
 • spolupracuje s kulturními, tělovýchovnými a mládežnickými spolky a církvemi 
 • spolupracuje při získávání grantů a dotací na kulturní činnost z HMP, MK apod.
 • zajišťuje kulturní a společenské akce pořádané MČ a Úřadem
 • zajišťuje propagaci kulturních akcí konaných na Praze 22
 • provádí periodické hodnocení práce ředitelů ZŠ, MŠ a ŠJ
 • spolupracuje při zajišťování podmínek pro plnění povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu na území MČ Praha 22
 • zajišťuje podmínky pro předškolní vzdělávání v posledním roce před zahájením povinné školní docházky pro děti s místem trvalého pobytu v MČ Praha 22
 • vymezuje, aktualizuje školské spádové obvody
 • spolupracuje při zřizování školských rad při základních školách
 • spravuje počítačovou síť Úřadu
 • zajišťuje provoz dalších elektronických systémů Úřadu

Žádosti a formuláře naleznete zde.

Osoby

Petr Roman, Ing., MPA

vedoucí odboru

Kubšová Monika

organizační činnosti, exekuce, smlouvy

Milerová Ivana

asistentka místostarostky