Městská část Praha 22
Praha 22

Odbor kanceláře úřadu

Odbor kanceláře úřadu

Odbor je výkonným orgánem tajemníka Úřadu.

Náplň odboru:

 • plní úkoly při krizovém plánování a hospodářko-mobilizační přípravě, vojenskosprávních záležitostech, materiálně technickém zabezpečení ochrany obyvatelstva, a při protipovodňových opatřeních
 • provádí veřejnosprávní kontrolu u příspěvkových organizací zřízených MČ a ostatních příjemců veřejné finanční podpory (dary, granty, finanční příspěvky a dotace) ve spolupráci s OE
 • plní úkoly vyplývající z funkce zřizovatele příspěvkových organizací včetně jejich financování a další úkoly stanovené vedením MČ a tajemníkem ÚMČ
 • organizačně zajišťuje společenské akce radních
 • zajišťuje veškeré sekretářské a administrativní práce pro radní
 • zajišťuje dodržování genderového mainstreamingu na svých úsecích
 • eviduje smlouvy a dohody uzavřené MČ a Úřadem
 • vede evidenci usnesení RMČ, ZMČ a zápisů jejich orgánů
 • spolupracuje v oblasti protidrogové prevence
 • zajišťuje agendu přestupků
 • eviduje  žádosti o informace, petice a  stížnosti  občanů
 • přijímá oznámení o pořádání veřejných produkcí
 • spolupracuje s kulturními, tělovýchovnými a mládežnickými spolky a církvemi 
 • spolupracuje při získávání grantů a dotací na kulturní činnost z HMP, MK apod.
 • zajišťuje kulturní a společenské akce pořádané MČ a Úřadem
 • zajišťuje propagaci kulturních akcí konaných na Praze 22
 • provádí periodické hodnocení práce ředitelů ZŠ, MŠ a ŠJ
 • spolupracuje při zajišťování podmínek pro plnění povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu na území MČ Praha 22
 • zajišťuje podmínky pro předškolní vzdělávání v posledním roce před zahájením povinné školní docházky pro děti s místem trvalého pobytu v MČ Praha 22
 • vymezuje, aktualizuje školské spádové obvody
 • spolupracuje při zřizování školských rad při základních školách
 • spravuje počítačovou síť Úřadu
 • zajišťuje provoz dalších elektronických systémů Úřadu

Žádosti a formuláře naleznete zde.

Osoby

Vaňková Petra

pověřena řízením odboru

Čepičková Vlasta

sekretariát radních, spolky

Kubšová Monika

organizační činnosti, exekuce, smlouvy

Frydrychová Jana

sekretariát, granty, dotace

Čornej Pavel

navigátor KMB, petice, stížnosti

Harantová Pavlína

školství, protidrogová koordinátorka, prevence kriminality

Spěšná Hana, Mgr.

referentka kultury