Městská část Praha 22
Praha 22

Odbor kanceláře úřadu

Odbor kanceláře úřadu

Odbor je výkonným orgánem tajemníka Úřadu.

Náplň odboru:

 • plní úkoly při krizovém plánování a hospodářko-mobilizační přípravě, vojenskosprávních záležitostech,materiálně technickém zabezpečení ochrany obyvatelstva, a při protipovodňových opatřeních
 • provádí veřejnosprávní kontrolu u příspěvkových organizací zřízených MČ a ostatních příjemců veřejné finanční podpory (dary, granty, finanční příspěvky a dotace) ve spolupráci s OE
 • plní úkoly vyplývající z funkce zřizovatele příspěvkových organizací včetně jejich financování a další úkoly stanovené vedením MČ a tajemníkem ÚMČ
 • metodicky zajišťuje oblast BOZP a PO dle platných právních předpisů včetně školení
 • organizačně zajišťuje společenské akce tajemníkem
 • zajišťuje veškeré sekretářské a administrativní práce pro tajemníka
 • zajišťuje dodržování genderového mainstreamingu na úseku školství, kultury a NNO
 • eviduje smlouvy a dohody uzavřené MČ a Úřadem
 • zajišťuje obecně prospěšné práce a veřejně prospěšné práce
 • spolupracuje v oblasti protidrogové prevence
 • zajišťuje agendu přestupků
 • eviduje  dotazy, podněty,  připomínky,  žádosti o informace, petice a  stížnosti  občanů
 • provádí registr zájmových sdružení právnických osob
 • zajišťuje výkon působnosti v oblasti památkové péče na území MČ
 • organizuje veřejné sbírky
 • přijímá oznámení o pořádání veřejných produkcí
 • spolupracuje s kulturními, tělovýchovnými a mládežnickými spolky a církvemi 
 •  koordinuje činnost při získávání grantů a dotací z rozpočtu HMP a ostatních orgánů pro zájmovou činnost  
 • zajišťuje kulturní a společenské akce pořádané MČ a Úřadem
 • zajišťuje provoz místní knihovny a muzea
 • obsluhuje telefonní ústřednu včetně faxu
 • vede kroniku obce
 • eviduje válečné hroby
 • provádí periodické hodnocení práce ředitelů ZŠ, MŠ a ŠJ
 • spolupracuje při zajišťování podmínek pro plnění povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu na území MČ Praha 22
 • zajišťuje podmínky pro předškolní vzdělávání v posledním roce před zahájením povinné školní docházky pro děti s místem trvalého pobytu v MČ Praha 22
 • vymezuje, aktualizuje školské spádové obvody
 • spolupracuje při zřizování školských rad při základních školách
 • spravuje počítačovou síť Úřadu
 • zajišťuje provoz dalších elektronických systémů Úřadu

 

Žádosti a formuláře naleznete zde.

Osoby

Vaňková Petra

pověřena řízením odboru

Čepičková Vlasta

sekretariát radních a místostarosty, spolky

Frydrychová Jana

sekretariát 1. místostarostky a radního, granty, dotace

Kubšová Monika

organizační činnosti, exekuce, smlouvy

Grunner Marek

krizové řízení

Kappel Pavel, Mgr.

koordinátor participativního plánování

Čornej Pavel

navigátor KMB, petice, stížnosti

Burešová Olga

Přestupky

Klich Michal, Ing.

kurátor muzea

Holeček Martin

informatika

Malenovský Daniel

informatika

Harantová Pavlína

školství, protidrogová koordinátorka, prevence kriminality

Kykalová Kateřina

knihovna
Telefon: 271 071 868
E-mail: knihovna@praha22.cz

Veverka Pavel

Uhříněveský zpravodaj, kultura