Městská část Praha 22
Praha 22

Odbor výstavby


Odbor výstavby vykonává činnost obecného stavebního úřadu (ust. § 13 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu), působnosti speciálního stavebního úřadu na úseku povolování vodních děl (dle Statutu hl. m. Prahy a zák.č. 254/2001 Sb.) a pozemních komunikacích (dle Statutu hl. m. Prahy a zák. č. 13/1997 Sb.) pro katastrální území Uhříněves, Pitkovice, Hájek u Uhříněvsi, Královice, Nedvězí u Říčan, Kolovraty, Lipany a Benice, a to:

• vede samostatná územní řízení s výjimkou případů uvedených ve Statutu hl. m. Prahy (§ 76 – 94 SZ)
• vede zjednodušená územní řízení a vydává územní souhlasy (§95 a 96 SZ)
• vydává územně technické podmínky a územně plánovací informace (§ 21 SZ)
• stanovuje územní podmínky pro vydání společného územního souhlasu a souhlasu s ohlášenou stavbou  (§ 96a SZ) a pro společné územní a stavební řízení (§ 94j a násl. SZ) a vydání společného povolení
• vydává stanoviska k pozemkům z hlediska platného územního plánu
• posuzuje ohlášení staveb dle § 104 SZ
• vede stavební řízení a posuzuje změny staveb před jejich dokončením (§ 109 – 115 a § 118 SZ)
• posuzuje oznámení o záměru užívání stavby, případně vede řízení v rámci užívání staveb a připravuje podklady pro kolaudační souhlasy pro dokončené stavby (§ 119, § 122 SZ), případně vede kolaudační řízení  (§ 122a SZ) a vydává v souladu s ustanovením § 122a§ 190 SZ kolaudační rozhodnutí
• posuzuje podmínky pro předčasné užívání staveb (§ 123 SZ) a pro povolení zkušebního provozu staveb (§ 124 SZ)
• posuzuje změnu užívání staveb (§ 126 – 127 SZ)
• vykonává stavební dozor na stavbách ve svěřené oblasti a provádí kontrolní prohlídky staveb (§ 133)
• vede správní řízení na úseku údržby staveb, nezbytných úprav a odstraňování staveb, nařízení zabezpečovacích prací, vyklizení stavby (§§ 139, 137, 128, 129,135, 140 SZ)
• zabezpečuje podklady (veškeré písemnosti) pro evidenci a ukládání ve smyslu § 162 a následujících stavebního zákona
• vede registraturu (archiv) odboru výstavby
• vyhledává archivní podklady pro občany a organizace
• dle potřeby vydává potvrzení pro občany a organizace ve vztahu k uloženým složkám
• provádí řízení o správních deliktech proti stavebnímu zákonu (§ 180 – 181 SZ)
• provádí řízení o přestupcích občanů proti stavebnímu zákonu (§ 178 – 179 SZ)
• vykonává činnost vodoprávního úřadu
• vykonává působnost speciálního stavebního úřadu při povolování odběru a jiného užívání povrchových vod a podzemních vod (§ 8 vodního zákona)
• povoluje vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace (§ 16 vodního zákona)
• rozhoduje v případech, kdy odboru výstavby (jako vodoprávnímu orgánu) přísluší povolovat vodní dílo (§ 15 vodního zákona), též o ostatních vodoprávních záležitostech, týkajících se tohoto vodního díla
• vydává souhlas dle § 17 vodního zákona
• vyjadřuje se podle § 18 vodního zákona
• vydává závazná stanoviska (§ 104 odst.9 VZ) ke stavbám z hlediska zájmů chráněných dle vodního zákona
• vykonává vodoprávní dozor (§ 110 vodního zákona)
• vykonává působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy
• vykonává působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací s výjimkou místních komunikací I. třídy

 

Žádosti a formuláře naleznete zde.

Osoby

Vinklářová Pavla, Mgr.

pověřena řízením odboru výstavby, právník

Hrdličková Jitka

sekretariát

Roder František, Ing.

referent SÚ, vodoprávní úřad

Máslová Julie, Ing.

územní řízení

Syslová Květoslava

tech. infrastruktura, vodní díla

Mášová Jitka, Ing.

referentka SÚ

Závodský Vladimír, Ing.

referent SÚ - speciální úřad komunikace

Chvojková Hana, Ing.

referentka SÚ, vodoprávní úřad

Jeřábková Zuzana, Ing.

referentka SÚ, vodoprávní úřad

Hejdučková Andrea, Ing.

referentka SÚ

Halamová Hana

referentka SÚ

Szlachtová Zuzana, Ing.

územní řízení

Holubová Mária

spisovna OV