Městská část Praha 22
Praha 22

Výzva k podání nabídky - Objekt ŠJ - úpravy provozu

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE
k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce za podmínek uvedených dále.....

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE
podlimitní veřejná zakázka na stavební práce vyhlášená ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

„Objekt ŠJ – úpravy provozu“


ZADAVATEL: Městská část Praha 22
Sídlem: Nové náměstí 1250, Praha 114, 104 00
Zastoupený: Milanem Collerem, starostou
IČ: 00240915


Zadavatel Vás

VYZÝVÁ K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

k výše uvedené podlimitní veřejné zakázce na stavební práce za podmínek uvedených dále.

1. Informace o předmětu zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou úpravy školní jídelny na adrese Nové náměstí 1100, Praha 114, 104 00.
Jedná se o úpravy stávajícího provozu vč. vyřešení dopravy z kuchyně, což představuje výdejní technologickou část, umývárnu stolního nádobí, rozšíření VZT o jednu jednotku včetně rozvodů a rekuperace, stavební úpravy včetně ZTI, elektroinstalace a výtahu. Součástí projektu je i rozšíření varné kapacity stávající kuchyně o konvektomat a dvě multifunkční zařízení.
Bližší specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci.


2. Informace o možnostech vyžádat si zadávací dokumentaci

Dodavatel je oprávněn o zadávací dokumentaci požádat do konce lhůty pro podání nabídek, tj. do 13. 04. 2012 v 15:00 hodin u kontaktní osoby.

Zadavatel požaduje úhradu nákladů spojených s reprodukcí zadávací dokumentace, a to ve výši 3.500,- Kč bez DPH. Zadavatel bude poskytovat kompletní zadávací dokumentaci pouze na základě písemné žádosti podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele doručené kontaktní osobě pro účely zadávacího řízení poštou, kurýrem či jakoukoliv jinou přepravní službou nebo na základě žádosti o poskytnutí zadávací dokumentace podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele doručené kontaktní osobě pro účely zadávacího řízení emailem opatřeným zaručeným elektronickým podpisem.

Podmínky a způsob platby
Při osobním odběru se cena za kompletní zadávací dokumentaci hradí hotově případně bezhotovostním převodem před odběrem na č. účtu: 43-584080277/0100 var. symbol IČ dodavatele. V případě požadavku na zaslání, bude zasláno na dobírku a přiúčtováno poštovné a balné ve výši 150 Kč.
Při osobním vyzvednutí zadávací dokumentace a platbě za poskytnutí zadávací dokumentace bezhotovostním převodem se zadávací dokumentace bude dodavatelům vydána proti potvrzení o zaplacení zadávací dokumentace.

Kontaktní osoba

A.I. Consulting s.r.o.
Na Klaudiánce 781/19
147 00 Praha 4

Titul, jméno a příjmení: Mgr. Ivana Šilhanová
Telefon: +420 608 893 714
E-mail: silhanova@aiconsulting.cz


3. Lhůta pro podání nabídky a prokázání kvalifikace, včetně adresy, na kterou má být podána

Lhůta pro podání nabídky a prokázání kvalifikace začíná běžet dnem 30. 03. 2012 a končí dne 13. 04. 2012 v 15:00 hodin.
Místo pro podání nabídek:
A.I. Consulting s.r.o.
Na Klaudiánce 781/19
147 00 Praha 4


4. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů

Prokázání splnění kvalifikačních předpokladů:
• zadavatel požaduje prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů,
• profesních kvalifikačních předpokladů
• ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů
• a technických kvalifikačních předpokladů

Bližší specifikace viz. zadávací dokumentace.

Zadavatel požaduje prokazovat splnění kvalifikačních předpokladů kopiemi dokumentů.


5. Základní kritérium pro přidělení zakázky

Základním kritériem hodnocení je ekonomická výhodnost nabídky.

Dílčí kritéria pro zadání veřejné zakázky:
a) nabídková cena,
b) termín realizace,
c) délka záruční doby.


6. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

• Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH: 7 000 000,- Kč


V Praze dne 29. 03. 2012
Datum vložení: 16. 4. 2012 0:00
Datum poslední aktualizace: 16. 4. 2012 0:00