Městská část Praha 22
Praha 22

Statut fondu a hospodaření s účtem muzea

fond je zřízen za účelem shromažďování darů a evidence finančních darů, které uhříněveskému muzeu, jako organizační složce Úřadu městské části Praha 22, poskytnou fyzické a právnické osoby.

Statut fondu Uhříněveského muzea

 

Rada městské části Praha 22 schvaluje v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších přepisů a dle ustanovení § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů tento statut fondu uhříněveského muzea, dále jen „fond muzea“.

 

I. ÚČEL FONDU MUZEA

Fond muzea je zřízen za účelem shromažďování darů a evidence finančních darů, které uhříněveskému muzeu, jako organizační složce Úřadu městské části Praha 22, poskytnou fyzické a právnické osoby.

 

II. TVORBA FONDU MUZEA

Fondu muzea tvoří:

 1. zůstatek fondu muzea k 31. 12. předchozího kalendářního roku,

 2. dary obdržené na základě sponzorských nebo darovacích smluv od fyzických a právnických osob,

 3. výtěžky z paušálního poplatku a vybraného dobrovolného vstupného na příležitostné výstavy v uhříněveském muzeu (po odečtení drobného vydání muzea), převáděné na účet Uhříněveského muzea č. 81226-2000754389/0800 vždy do 30 kalendářních dnů po skončení kalendářního měsíce,

 4. připsané bankovní úroky.

 

III. UŽITÍ A SPRÁVA FONDU MUZEA

 1. Prostředky fondu muzea slouží k účelu vyplývajícího z darovací nebo sponzorské smlouvy, zejména na financování materiálního vybavení uhříněveského muzea a případných služeb s tím spojených nebo k financování potřebného restaurování a konzervování sbírek.
 2. O čerpání fondu rozhoduje Rada městské části Praha 22 na doporučení komise kultury a kurátora muzea, který vždy na začátku roku předloží RMČ ke schválení přehled čerpání za uplynulý rok a návrh čerpání v roce nadcházejícím.
 3. Správu fondu muzea z hlediska účetních příjmů a výdajů zajišťuje ekonomický odbor Úřadu městské části Praha 22, tento současně zajišťuje příslušné převody prostředků podle schválených dispozic, zabezpečuje vyúčtování prostředků a provádí proúčtování jednotlivých účetních operací.
 4. Z hlediska formálního a evidenčního správu zajišťuje odbor kanceláře úřadu městské části Praha 22. Odbor kanceláře úřadu, na základě podkladů z ekonomického odboru, zajistí vypracování zprávy o hospodaření fondu, a to vždy k 31. 12. kalendářního roku. Zpráva o stavu fondu bude předložena Radě městské části Praha 22 a zveřejněna v Uhříněveském zpravodaji.
 5. Nevyčerpané prostředky fondu muzea se převádějí do dalšího roku, pokud si dárce v darovací nebo sponzorské smlouvě nevymíní vrácení daru při jeho nevyužití do konce kalendářního roku. Převod prostředků fondu muzea do jiných fondů zřízených městskou částí je nepřípustný.

   

  IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  Statut fondu muzea nabývá platnosti schválením RMČ dne 13. 12. 2017 a účinnosti
  dnem 01. 01. 2018.

   

  Ing. Martin TURNOVSKÝ, starosta MČ Praha 22

 


 Hospodaření s účtem muzea

Na základě ustanovení článku III. Statutu Uhříněveského muzea, předkládáme přehled, jak jsme v jednotlivých letech hospodařili s účtem Uhříněveského muzea.

Mnozí z Vás nejprve na jeho znovuotevření a později na jeho provoz přispěli finanční hotovostí ať již formou dobrovolného vstupného na příležitostné výstavy, kulturní akce či cílenými dary. Všechny tyto prostředky jsou ukládány na účet Uhříněveského muzea. Proto pokládáme za slušné, abyste věděli, na co byly vynaloženy peníze, které jste laskavě poskytli.

Dokumenty ke stažení ve formátu PDF:

2020 2019 2018 2017 2016
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005


 

Datum vložení: 22. 4. 2014 8:44
Datum poslední aktualizace: 30. 4. 2021 17:37
Autor: Praha 22