Městská část Praha 22
Praha 22

Odbor životního prostředí


Odbor životního prostředí má působnost v oblasti výkonu státní správy a samosprávy na úsecích životního prostředí a údržby MČ. Jednotlivé úseky se dále člení podle vykonávaných agend:

Úsek životního prostředí
 • Ochrana ovzduší

Kontroluje plnění povinností provozovatelů zdrojů nevyjmenovaných v příloze č. 2 zákona o ovzduší
(např. kotlů sloužících k vytápění domácností a provozoven)

Vydává závazná stanoviska k řízením podle stavebního zákona z hlediska ochrany ovzduší

 • Nakládání s odpady

Kontroluje plnění povinností fyzických, právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání z hlediska zákona o odpadech a příslušných vyhlášek

Kontroluje hlášení o produkci a nakládání s odpady

Vydává závazná stanoviska k řízením podle stavebního zákona z hlediska nakládání s odpady

Spolupracuje s hl. m. Prahou na organizaci svozu odpadů z domácností (objemný odpad, tříděný odpad, nebezpečný odpad)

 • Ochrana přírody a krajiny

Povoluje kácení dřevin rostoucích mimo les

Přijímá oznámení o kácení

Ukládá náhradní výsadbu

Vydává stanoviska k řízením podle stavebního zákona z hlediska ochrany přírody a krajiny

 • Ochrana zvířat proti týrání

Spolupracuje se státní veterinární správou při kontrole dodržování povinností chovatelů podle zákona o ochraně zvířat proti týrání

Koordinuje odchyt toulavých koček v rámci programu kastrace koček na území hl. m. Prahy

Umisťuje týraná nebo opuštěná zvířata do náhradní péče

 • Ochrana zemědělského půdního fondu

Přijímá žádosti o odnětí půdy ze ZPF a vydává souhlas s odnětím půdy do 1 ha

Rozhoduje o výši odvodů za odnětí půdy ze ZPF

Vydává vyjádření k řízením podle stavebního zákona z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu

 • Rostlinolékařská péče

Přijímá oznámení o výskytu škodlivých organismů (invazivních rostlin)

Přijímá oznámení o použití přípravků k ošetření porostů na území MČ Praha 22

 • Veřejná hřiště provozovaná MČ

Plní povinnosti provozovatele dětských hřišť a veřejných sportovišť

 • Péče o veřejnou zeleň MČ

Koordinuje péči o zelené plochy ve správě MČ

Zajišťuje péči o dřeviny na pozemcích ve správě MČ

 • Ochrana lesa a rybníkářství
   
 • Vydávání loveckých lístků
   
 • Kontroly a sankční řízení
         U jednotlivých agend provádí kontroly a vede sankční řízení v rozsahu svěřených kompetencí

Úsek údržby
 • Péče o zeleň ve vlastnictví MČ

Provádí seče trávníků, řezy keřů a drobné zahradnické práce

Zajišťuje pletí záhonů, keřových skupin a zámkové dlažby

Zajišťuje údržbu hřbitova sv. Václava

 • Zimní údržba

Zajišťuje a provádí zimní údržbu na komunikacích, chodnících a veřejných prostranstvích v majetku MČ

 • Úklid veřejných prostranství ve vlastnictví MČ

Provádí čištění vybrané sítě místních komunikací, chodníků a veřejných prostranství

Zajišťuje likvidaci nepovolených skládek

Zajišťuje ruční úklid a sběr odpadků na plochách v centrální části MČ

 • Poskytuje součinnost při akcích MČ
 

Osoby

Krejčová Erika, Ing.

zemědělský půdní fond

Linhartová Renata, Mgr.

ovzduší, ochrana zvířat proti týrání

Hübnerová Renáta

vedoucí úseku údržby, doprava

Tyrolová Yvona, Ing.

péče o zeleň a veřejná hřiště

Pavlicki Milan

údržba, řidič
Telefon: 271 071 815

Rot Roman

údržba, řidič
Telefon: 271 071 815

Horais Rudolf

údržba zeleně
Telefon: 271 071 815

Holák Petr

úklid, údržba zeleně

Novotný Jaroslav

úklid, údržba zeleně, řidič
Telefon: 271 071 815

Kovanda Jaroslav

úklid, údržba zeleně, řidič
Telefon: 271 071 815

Vomastek Luboš

řidič, údržba
Telefon: 271 071 815

Podlipský Josef

údržba zeleně
Telefon: 271 071 815

Malachta Norbert

údržba zeleně
Telefon: 271 071 815

Vítková Věra

úklid
Telefon: 271 071 815